Vingåkerspartiets Historia


Vi har i över 20 års tid, jobbat för medborgarna i Vingåker. Nedan kan ni se vilka frågor som vi drivit och stöttat genom åren.


Vi fortsätter kämpa för er och för att Vingåker ska bli den bästa kommunen för dig.

Åren som gått:


2024


2024-05-12 Katrineholms kuriren

 • Debatt artikel publicerad i kritik mot minoritetsstyret och dess prioriteringar

Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


2023-04-15 Kommunfullmäktige

 • En gemensam motion om webbsändning med S, V, MP

Motion kan läsas här

 • En motion om mobilfriskola under hela skoldagen

Motion kan läsas här

 • En motion om att begränsa distansarbete

Motion kan läsas här

 • En motion om att behålla fritidsbanken

Motion kan läsas här

 • Svar på medborgarförslag om hundrastgård istället för fotbollsplan utanför Folkets Park

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet

 • Svar på motion om Hjortar i Högsjö

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och motion bifalles. Läs Motionen här

 • Svar på motion om kostnadsfri frukost (Vänsterpartiets motion)

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och yrkar avslag på beslutspunkt 1 och bifall till motionens första att-sats. Vingåkerspartiet med flera 

reservar sig med motivation: "Vi anser att kostnaden är högst rimlig och att vi måste prioritera hälsan samt stärka våra barn och ungdomars
studielust."

 • Svar på motion om kommunala blomsterängar (Sverigedemokraternas motion)

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och yrkar avslag på förslag till beslut och bifall till motionen. Reserverar sig mot beslutet med motiveringen:

"Vi anser att nämnden misstolkat motionärens avsikt med motionen. Att anlägga behöver inte vara en kostnad utan kan även vara en besparing.
Vi anser att det är viktigt att så fort som möjligt komma igång med detta arbete därför reserverar vi oss mot att man anser motionen besvarad.”

 • Förslag om projekt - controller/FUT-handläggare

Vingåkerspartiet yttrar sig och yrkar  på en återremiss enligt följande: "Samtliga partier ser positivt på att man vill stävja bidragsfusk men ärendet bör återremitteras då de finns vissa oklarheter i ärendet som först bör redas ut innan kommunfullmäktige kan ta ett korrekt beslut.
Därför bör ärendet nästa gång det presenteras för kommunfullmäktige innehålla följande:
• Projektplan med en grundlig analys av nuläget.
• En tydlig inriktning av projektet
• Utredningar om tjänsten går att köpa in från kommuner som redan har ett fungerande system. T.ex. Eskilstuna och ev. offerter
• En tydlig riskanalys för vad detta kan innebära i arbetsmiljö för den anställde handläggaren och eventuella förebyggande åtgärder.”

Det blir en minoritets återremiss

 • Årsredovisning 2023 Vingåkers kommun

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet

 • Uppföljning Handlingsplan för brottsförebyggande arbete och Samverkansöverenskommelse mellan Vingåkers kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Katrineholm 2023–2026

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet

 • Parkeringsmöjligheter vid Humlegården/Ekgården

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till förslaget

 • Revidering av Taxa och regler för Ställplats Åpromenaden

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till förslaget

 • Redovisning av uppdrag av ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Vingåkerspartiet yttrar sig och yrkar på en återremiss enligt följande: "

Man har inte följt det uppdrag som kommunfullmäktige sagt skall ske. Man redovisar inte alla kostnader och eventuella besparingar med hänvisning till att det tar för mycket tid. Man har på så sätt fullföljt det uppdrag man fått. Därför bör ärendet nästa gång det presenteras för kommunfullmäktige innehålla följande:
• De korrekta kostnaderna och besparingarna som man från första början fått i uppdrag att inför kommunfullmäktige att redovisa ”

Det blir en minoritets återremiss

 • Entledigade

Tommy Björkdal entledigas


2024-04-04 Katrineholms kuriren

 • Ledare om Fritidsbanken

Ledaren om fritidsbanken och Vingåkerpartiets motion. 

Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


2024-04-04 Katrineholms kuriren

 • Debatt artikel publicerad angående att behålla fritidsbanken

Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration) Motion kan läsas här


2024-02-19 Kommunfullmäktige

INSTÄLLT!


2024-01-19 Katrineholms kuriren

 • Debatt artikel publicerad angående närvarande chef och en motion

Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration) Motion kan läsas här

2023


2023-12-31 Katrineholms kuriren

 • Debatt artikel publicerad angående mobilfri skola

Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration) Motion kan läsas här


2023-12-20 Katrineholms kuriren

 • Artikel om att Vingåkerspartiet vill minska personalomsättningen

Artikel om två olika motioner Vingåkerspartiet lämnat in för att minska personalomsättningen

Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


2023-11-30 Kommunfullmäktige

 • Socialdemokraterna ställer en interpellation om en bifallen VTL-Motion

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet, den bifallna motion kan läsas här

 • Svar på motion om personalomsättningen

Vingåkerpartiet yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till motionen, fullmäktige godkänner samtliga punkter i motionen med ett tilläggsyrkande på

punkt 3 av Vänsterpartiet: "att, redovisningen ska ske till kommunstyrelsen i stället för kommunfullmäktige."

Läs motionen här

 • Svar på motion om att motarbeta härskartekniker

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet, och yrkar bifall på Miljöpartiets återremissyrkande.

 • Kommunal skattesats 2024

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet, och yrkar bifall på förslag till beslut samt avslag på Vänsterpartiets ändringsyrkande på en höjning med 25 öre.

 • Förslag till ändringsbeslut kommunplan med budget 2024 och flerårsplan 2025-2026

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet, och yrkar bifall på Vingåkerspartiets egna förslag till budget. 

Och kommer även med ett tilläggsyrkande:

”Utifrån dom ekonomiska förutsättningarna från minoritetens i förslag 2 och 3 samt från finansens och KS budgetposter för oförutsett omfördelas totalt 7 000 000 kronor till:
1. Kommunstyrelsen för införandet av medborgarbudget, 500 000 kronor
2. Barn och utbildningsnämnden, 2 700 000 kronor
3. Socialnämnden, 2 500 00 kronor”
De kvarvarande 1 300 000 kronorna används till att få ekonomin i balans 2025."

Vingåkerspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.


2023-10-30 Kommunfullmäktige

 • Motion om fler cykel- och gångvägar i Vingåkers kommun

Motionen kan läsas här

 • Svar på motion om att begränsa möjligheten att spela spel på Elevdatorer

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet. Samtliga partier yrkar bifall på motionen. Motionen kan läsas här.

 • Utredning av möjligheten att använda Södergårdens lokaler som temporär förskola i avvaktan på
  byggnation av förskola i norra centralorten

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet samt yrkar bifall till förslag till beslut.

 • Sportcenter med badhus - redovisning efter återremiss i Kommunstyrelsen om lokaliseringsutredning och status på badhuset

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet samt yrkar bifall till förslag till beslut punkt 1,2,3,4 och 9 sam tilläggsyrkande på punkt 7:

”Undersöka möjligheten till att kommunfastigheter fonderar medel till en handpenning för ett nytt badhus.” Detta bifalls. 

Vingåkerspartiet reserverar sig mot beslutet på beslutspunkt 6, tidigare beslutspunkt 7 med motiveringen att ”Reservation mot att ej anta SDs tilläggsyrkande angående ”grind-beslut” vid 11 miljoner kronor.”

 • Åtgärdsförslag utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, med anledning av budgetläget inför 2024 och kommande år

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet. Vingåkerspartiet yrkar avslag på punkt 2

 • Delårsrapport januari-augusti 2023, Vingåkers kommun

Vingåkerspartiet röstar emot en höjning av VA-taxan genom att lämna ett bidrag till Vingåkers Vatten och avfall AB. 


2023-10-19 Katrineholms kuriren

 • Artikel om att det blir inget sportcenter i Vingåker

Artikel om att man upphäver beslutet om sportcenter och Vingåkerspartiet uttalar sig.

Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


2023-10-19 Katrineholms kuriren

 • Debatt artikel publicerad angående uteblivet sportcenter

Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


2023-10-17 Katrineholms kuriren

 • Artikel om Vingåkerspartiets motion om olämpliga spel på elevdatorer

Artikel om handlar om en av Vingåkerspartiets motion,  motion kan läsas här.

Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


2023-09-15 Vingåkerspodden

 • Vingåkerspartiet partiledare om sitt första år som politiker

Poddavsnittet handlar om Hans Ekelunds första år som politiker. Du hör avsnittet här


2023-09-11 Kommunfullmäktige

 • Svar på motion om att se över ägardirektiven för Vingåkers Kommunfastigheter AB för att minska
  kostnaderna för kommunkoncernen

Motionen kan läsas här

 • Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats första halvåret 2023

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet


2023-08-04 Vingåkerspodden

 • Vingåkerspartiet partiledare intervjuar skaparen av Vingåkerspodden om varför och hur den skapades

Poddavsnittet handlar egentligen om just Vingåkerspodden men det är vår partiledare som intervjuar. Du hör avsnittet här


2023-07-20 Vingåkerspodden

 • Vingåkerspartiet om insändaren angående "glädjebetyg"

Poddavsnittet handlar om Vingåkerspartiets insändare om "glädjebetyg". Du hör avsnittet här


2023-07-07 Katrineholms kuriren

 • Debatt artikel publicerad angående glädjebetyg

Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


2023-06-19 Katrineholms kuriren

 • Artikel om Vingåkerspartiet förlorade i länsrätten om fritidsgården

Artikel om handlar om resultatet av anmälan till länsrätten för stängningen av fritidsgården.

Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


2023-06-19 Kommunfullmäktige

 • Interpellation om läs och skrivsvårigheter för elever i grundskolan

Interpellationen kan läsas här

 • Interpellation om stängning av fritidsgården under sommarlovet

Interpellationen kan läsas här och även svaret

 • Motion om hjortar i Högsjö

Motionen kan läsas här

 • Strategisk inriktning 2023-2026

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och väljer sedan att avstå från att medverka i beslutet

 • Vingåkers kommun tertialrapport januari-april 2023

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till förslag till beslut samt bifall till (S) tilläggsyrkande "Kommunfullmäktige beslutar att ge finansiering till kultur- och fritidsnämnden till Fritidsgården för att kunna ha aktiviteter till våra ungdomar under juli månad. Kostnaden tas från Kommunstyrelsens oförutsedda."

 • Förslag till kommunplan med budget 2024 och flerårsplan 2025-2026 – ekonomiska ramar

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till förslag till beslut samt bifall till (S) tilläggsyrkande: ”Kommunfullmäktige beslutar att skriva ner befolkningsantal till 9000 för att komma i fas med det reella befolkningsantalet och därefter uppräkning med 25 personer per år.”


2023-05-12 Katrineholms kuriren

 • Debatt artikel publicerad angående stängning av fritidsgården

Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


2023-05-12 Vingåkerspodden

 • En av Vingåkerpartiets ledamöterna i kommunfullmäktige 

Poddavsnittet är en intervju med Irene Sandqvist som är ledamot i kommunfullmäktige Du hör avsnittet här


2023-05-08 Vingåkerspodden

 • Vingåkerspartiet om stängningen av fritidsgården

Poddavsnittet handlar om Vingåkerspartiets kritik mot stängningen av fritidsgården. Du hör avsnittet här


2023-05-07 Katrineholms kuriren

 • Artikel om att en av Vingåkerspartiets företrädare anmäler kommun till förvaltningensrätten för stängningen av fritidsgården

Artikel om handlar om att kommunen anmäls till förvaltningsrätten, då den strider mot barnkonventionen. 

Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


2023-05-04 Katrineholms kuriren

 • Artikel om stängning av fritidsgården

Artikel handlar om att man intervjuar barn / ungdomar som blir drabbade av stängningen

Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


2023-05-03 Katrineholms kuriren

 • Ledare om stängning av fritidsgården

Ledare som bland annat handlar om stängning av fritidsgården i Vingåker

Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


2023-04-30 Vingåkerspodden

 • Vingåkerspartiet om förändringar av arvodet

Poddavsnittet handlar om att den styrande minoriteten förändrat och höjt arvoden. Du hör avsnittet här


2023-04-28 Katrineholms kuriren

 • Artikel om stängning av fritidsgården

Artikel handlar om vad Vingåkerspartiet tycker om stängningen av fritidsgården

Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


2023-04-17 Kommunfullmäktige

 • Svar på motion om att sänka matsvinnet

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet. Motionen avslås, läs motionen här

 • Årsredovisning 2022 Vingåkers kommun

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till liggande förslaget.

 • Ändring av reglemente för Kommunstyrelsen

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och yrkar avslag på punkt 1-3, sedan reservation med motiveringen: "Då de anser att det ej är lämpligt att flytta dessa ansvarsområden från kommunstyrelsen"

 • Ändring av reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till (S) avslagsyrkande och bifallsyrkande. Vingåkerspartiet reserverar sig sedan med motiveringen: "Då de anser att det ej är lämpligt att flytta dessa ansvarsområden till samhällsbyggnadsnämnden"

 • Revidering av Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Vingåkers kommun

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och yrkar återremiss med motiveringen: "Då man inte redovisat samtliga kostnader. Samt bristfälligt underlag på uträkningen om besparing". Vingåkerspartiet reserverade sig mot beslutet med motiveringen: "Beslutspunkt 1 då de anser att detta ej är finansierat på ett korrekt sätt och därför medför en extra kostnad för Vingåkers kommun."

 • Ändring av firmatecknare för AB Vingåkershem

Vingåkerspartiet yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till liggande förslaget.

 • Delgivning

Vingåkerspartiet VTL har bytt partibeteckning till ViP


2023-03-13 Vingåkerspodden

 • Intervju med Vingåkerspartiets partiledare

Poddavsnittet är en intervju med Hans Ekelund som är partiledare för Vingåkerspartiet Du hör avsnittet här


2023-02-20 Katrineholms kuriren

 • Artikel om att man ändrar partibeteckning från VTL till ViP

Artikel handlar om att Vingåkerspartiet byter partibeteckningen. 

Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


2023-02-13 Kommunfullmäktige

 • Motion om angående personalomsättning

Motionen kan läsas här

 • Motion om att se över ägardirektiven för Vingåkers Kommunfastigheter AB för att minska kostnaderna

  för kommunkoncernen

Motionen kan läsas här

 • Svar på medborgarförslag om att förskolans personal skall närvara vid MVC och BVC

Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

 • Svar på motion om ändring av termen "brukare"

Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar avslag på motionen och reserverar sig sedan mot beslutet


 • Reviderad förvaltningsorganisation

Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar på att återremittera ärendet utifrån: "Att ta fram minst ett ytterligare förslag utöver (S)-förslaget utifrån hur andra kommuner i liknande storlek har sin förvaltningsorganisation samt att tydligt ange konsekvenser samt kostnaderna för respektive alternativ." och reserverar sig sedan mot beslutet.

 • Ändring av reglemente för Kommunstyrelsen

Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar bifall på (S) återremitteringsyrkande

 • Ökade kostnader för Sagolunden, ny förskola att ersätta Grändens och Södergårdens förskolor

Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar på ett ändringsyrkande att ta bort och att Vingåkers Kommunfastigheter ska göra förnyade beräkningar av kostnaderna för förskolan, vilka ska redovisas för fullmäktige vid sammanträdet den 17 april 2023. 

 • Ställningstagande om projektering av sportcentrum med badhus

Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar bifall på förslag till beslut. 


2023-01-16 Katrineholms kuriren

 • Debatt artikel publicerad angående renovering av gamla skolbyggnaden i Marmorbyn.

Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


2022


2022-11-28 Kommunfullmäktige

 • Medborgarförslag om två nya övergångställen i Högsjö

Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

 • Övertagande av statlig väg (Bondegatan, södra delen av Parkvägen, Järnvägsgatan och Hantverksgatan)

Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar avslag på beslutet samt reserverar sig mot beslutet med motiveringen:

"Vingåkerspartiet anser att det är för stort betalningsansvar att ta just nu".

 • Ändringsbeslut kommunplan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025

Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet samt gör två tilläggsyrkanden:

"Se över ägandedirektiven till Kommunfastigheter att effektivisera bolaget och på så sätt minska kommunkoncernens kostnader."

"Till socialnämnden att tillsammans med HR/personalavdelningen se över den höga omsättningen på personal samt finna lämpliga åtgärder
för att minska personalomsättningen."

Båda dessa yrkande röstas ner av samtliga andra partier och Vingåkerspartiet - VTL reserverar sig mot beslutspunkter 2-24 till förmån för Vingåkerspartiet - VTL egna budget.


2022-11-01 Katrineholms kuriren

 • Debatt artikel publicerad angående att Vingåkerspartiet - VTL inte är emot ett sportcenter

Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


2022-10-31 Kommunfullmäktige

  • Motion om att sänka matsvinnet

  Vingåkerspartiet - VTL skriver en motion angående att minska matsvinnet. Läs motionen här

   • Motion att begränsa möjligheten att spela spel på elevdatorer

   Vingåkerspartiet - VTL skriver en motion angående att begränsa möjligheten att spela spel på elevdatorer. Läs motionen här

   • Svar på medborgarförslag angående hastighetsdämpande åtgärd Ekbackvägen

   Vingåkerspartiet - VTL yrkar på en återremiss på grunden att hela medborgarförslaget inte utretts. Denna avslås och Vingåkerspartiet - VTL reserverar sig mot beslutet

   • Svar på motion om blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar bifall på förslag till beslut 


   2022-10-16 Katrineholms kuriren

   • Debatt artikel publicerad angående att ett sportcenter ska inte byggas med kommunens pengar

   Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


   2022-09-19 Kommunfullmäktige

   • Svar på medborgarförslag om åtgärder att förbättra trafiksituationen på Skolgatan

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet samt yrkar på återremitteras utifrån att ”Förslagsställaren anser att det är tre punkter obesvarade. Dessa tre punkter lämnades in skriftligt vid mötet av medborgarförslagsställaren och skall besvaras skriftligt”. Om återremissen inte går igenom yrkar Martin Larsson (VTL) avslag på beslutspunkt 1 men bifall på beslutspunkt 2 och 3. Vingåkerspartiet - VTL yrkar på votering och reserverar sig sen mot beslutspunkt 1. 

   • Övertagande av statlig väg på del av Bondegatan, Parkvägen,Järnvägsgatan samt Hantverksgatan

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar bifall på SD:s avslagsyrkan. Vingåkerspartiet - VTL yrkar även på att ärendet återremitteras utifrån att ”Undersök möjligheten till att även (del av?) Skolgatan kan ingå i överlåtelsen, undersök möjligheten att till att erhålla de investeringsmedel som troligen redan finns avsatta hos Trafikverket för de närmaste 3-10 åren, tydliggör den kommunala nyttan med ett övertagande”. Ärendet återremitteras som en minoritetsåterremiss.

   • Fordonspolicy för Vingåkers kommun

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar på en redaktionell ändring.

   • Tillägg till reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Vingåkers kommun gällande gruppledare i Vingåkers kommun

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar bifall på SD:s yrkande angående "till gruppledarvode 1500 kr i grundarvode och sedan 500 kr per mandat."

   • Reglemente – Uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, nämndordförande, vice
    nämndordförande och gruppledare

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och gör ett tilläggsyrkande: ”att kommunalråd utses av den politiska ledningen och oppositionsråd utses av den politiska oppositionen”


   2022-09-17 Sörmlands Radio P4

   • Intervju på Sveriges radios hemsida om valresultatet

   Du kan läsa artikeln här och lyssna på intervjun med Hans Ekelund.


   2022-09-14 Katrineholms kuriren

   • Artikel om att Irene Sandqvist kom in i fullmäktige igen

   En intervju med Irene Sandqvist efter valresultatet Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


   2022-09-12 Katrineholms kuriren

   • Artikel om valresultatet

   En artikel efter valresultatet med bland annat en intervju med partiledaren för Vingåkerspartiet - VTL  

   Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


   2022-09-08 Katrineholms kuriren

   • Artikel om vad de olika partierna vill

   En artikel med vad alla partier vill på lokal nivå Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


   2022-08-29 Sörmlands Radio P4

   • Intervju på Sveriges radios hemsida om att vara ett lokalt parti och vad man vill

   Du kan läsa artikeln här och lyssna på intervjun med Hans Ekelund.


   2022-08-24 Katrineholms kuriren

   • Artikel om vad Vingåkerspartiet - VTL vill i Vingåker

   En artikel om hur Vingåkerspartiet - VTL vill förändra Vingåker Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


   2022-07-22 Katrineholms kuriren

   • Artikel om vad partierna tycker är bäst och sämst med Vingåker

   En artikel med samtliga gruppledare / partiledare om bland annat vad de kan lova  Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


   2022-07-11 Katrineholms kuriren

   • Debatt artikel publicerad angående kritik mot bristande kommunikation

   Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


   2022-06-20 Kommunfullmäktige

   • Sportcentrum med badhus

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet 

   • Kommunplan med budget 2023 och flerårsplan 2024–2025

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar bifall på Vingåkerspartiet VTL:s förslag till budget.


   2022-06-01 Katrineholms kuriren

   • Debatt artikel publicerad som svar på en ledare i Katrineholms kuriren

   Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)

   Ledaren kan läsas här


   2022-05-13 Katrineholms kuriren

   • Artikel om att tre f.d. Moderater går till Vingåkerspartiet - VTL

   Tre av de tidigare moderaterna som varit invalda i kommunfullmäktige går till Vingåkerspartiet - VTL

   Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


   2022-05-09 Katrineholms kuriren

   • Artikel om Vingåkerspartiet - VTL:s lista till kommunfullmäktige

   Handlar om vilka som nomineras till kommunfullmäktige för Vingåkerspartiet - VTL.

   Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


   2022-04-11 Kommunfullmäktige

   • Interpellation om oppositionsrådet uppdrag

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

   • Minoritetsföreträdare/insynsråd

   Vingåkerspartiet - VTL skriver en motion angående att minoritetsföreträdare/insynsråd . Läs motionen här


   2022-02-07 Kommunfullmäktige

   • Interpellation om bemanning inom äldreomsorgen

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

   • Svar på motion angående statsbidrag för att åtgärda rasrisken i ån

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

   • Revidering av kommunal utvecklings- och serviceplan KUSP

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

   • Ny förskola i norra delen av centralorten

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

   • Policy för fordon

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och stödjer återremiss yrkandet från Moderaterna

   2021


   2021-11-22 Kommunfullmäktige

   Vingåkerspartiet - VTL närvarade på mötet


   2021-10-25 Kommunfullmäktige

   • Motion om att införa FUT-funktion

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

   • Delårsrapport januari - Augusti

   Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet


    2021-09-13 Kommunfullmäktige

    • Motion om övervakningskameror på skolor och förskolor

    Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

    • Svar på medborgarförslag om att behålla fritidsverksamhet i Baggetorp

    Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet


    2021-06-21 Kommunfullmäktige

    • Arvode till förtroende valda

    Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

    • Förstärkningsåtgärder för å-promenaden

    Vingåkerspartiet - VTL yrkar bifall till beslut samt (S) tilläggsyrkande

    • Policy för kravhantering i Vingåkers kommun

    Vingåkerspartiet - VTL yrkar samt yrkar på en redaktionell ändring

    • Tertialuppföljning januari - April

    Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

    • Kommunplan med budget inför 2022 och flerårsplan

    Vingåkerspartiet - VTL yrkar bifall på moderaternas budget samt reservation mot punkt 5-6 och 8-10


    2021-04-19 Kommunfullmäktige

    • Årsredovisning 2020 för Vingåkers kommun

    Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet samt yrkar bifall till liggande förslag


    2021-02-08 Kommunfullmäktige

    • Svar på medborgarförslag om att dämpa hastigheten på Storgatan

    Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet 

    • Förslag på priser för uthyrning av Säfstaholms slott

    Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet


    2020


    2020-11-23 Kommunfullmäktige

    • Budget

    Vingåkerspartiet - VTL  gör ett tilläggsyrkande om att överskottet från flerårsbudgeten för 2022 och 2023 ska läggas på barn-och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Vingåkerspartiet - VTL reserverar sig mot beslutet

    • Taxa för VA

    Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

    • Taxa för renhållning

    Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet


    2020-11-06 Katrineholms kuriren

    • Artikel om hur Vingåkerspartiet - VTL kan påverka politiken

    En intervju med Martin Larsson om att vara ett litet parti Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


    2020-10-26 Kommunfullmäktige

    Vingåkerspartiet - VTL närvarade på mötet


    2020-09-14 Kommunfullmäktige

    Vingåkerspartiet - VTL närvarade på mötet


    2020-06-15 Kommunfullmäktige

    Vingåkerspartiet - VTL närvarar ej på mötet


    2020-04-20 Kommunfullmäktige

    Vingåkerspartiet - VTL närvarar ej på mötet


    2020-02-10 Kommunfullmäktige

    • Svar på medborgarförslag om en modell av Säfstaholms slott

    Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig och gör sedan ett avslagsyrkande på medborgarförslaget 

     2019


     2019-11-25 Kommunfullmäktige

     • Budget

     Vingåkerspartiet - VTL röstar för Moderaternas budgetförslag

     • Ny taxa för VA

     Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

     • Utbetalning av partistöd 2020

     Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet


     2019-10-28 Kommunfullmäktige

     Vingåkerspartiet - VTL närvarade på mötet


     2019-10-28 Kommunfullmäktige

     Vingåkerspartiet - VTL närvarade ej på mötet


     2018-12-01 Katrineholms kuriren

     • Artikel om att Vingåkerspartiet - VTL får igenom en av sina motioner

     Artikeln handlar om att Vingåkerspartiet - VTL får igenom en av två motioner. Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


     2019-05-27 Kommunfullmäktige

     Vingåkerspartiet - VTL närvarade ej på mötet

      • Svar på motion om Skolprofil 2020

      Motionen avslås. Läs motionen här

      • Svar på motion om utsmyckning av vattentornet

      Kommunfullmäktige uppdrar till Kultur och fritidsförvaltning att se till att norra vattentornet får konstnärlig gestaltning. Motionen anses besvarad. Läs motionen här


      2019-04-23 Kommunfullmäktige

      Vingåkerspartiet - VTL närvarade på mötet


      2019-02-25 Kommunfullmäktige

      Vingåkerspartiet - VTL närvarade ej på mötet

      2018


      2018-12-18 Kommunfullmäktige

      • Renovering av slottet

      Vingåkerspartiet - VTL reserverar sig mot beslutet tillsammans med M och SD med motiveringen att det är för dyrt i nuläget.

      • Svar på motion om hälsovecka

      Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda. Motionen anses besvarad. Läs motionen här

      • Entlediganden

      Hans Averheim entledigas som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i samhällsbyggnadsnämnden


      2018-12-01 Katrineholms kuriren

      • Artikel om att Vingåkerspartiet - VTL vill stänga matsalen för allmänheten

      Artikeln handlar om att allmänheten kan äta på slottskolan Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


      2018-11-26 Kommunfullmäktige

       Vingåkerspartiet - VTL var ej närvarade 


       2018-10-29 Kommunfullmäktige

        Vingåkerspartiet - VTL närvarade 


        2018-09-29 Katrineholms kuriren

        • Artikel om att Vingåkerspartiet - VTL riktar kritik mot skolsituationen 

        Artikeln handlar om kritik mot att betygsresultaten rasar Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


        2018-09-19 ? Katrineholms kuriren

        Enligt Katrineholms kurirens hemsida publicerades den artikeln 18/8 men valet hölls 9/9.

        • Artikel om Vingåkerspartiet - VTL:s förlorade mandat

        Artikeln handlar om att Vingåkerspartiet - VTL tappat röster Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


        2018-09-17 Kommunfullmäktige

        • Entlediganden

        Per-Erik Lif entledigas som ersättare i kommunfullmäktige


        2018-09-03 Katrineholms kuriren

        • Artikel om en av Vingåkerspartiet - VTL:s medlemmar

        Artikeln handlar om en av Vingåkerspartiet - VTL:s medlemmar Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


        2018-08-23 Katrineholms kuriren

        • Artikel om varför  Vingåkerspartiet - VTL inte är med på kurirens valkompass

        Artikeln handlar om att Vingåkerspartiet - VTL ej medverkar på kurirens valkompass Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


        2018-06-20 Katrineholms kuriren

        • Artikel om budgetförhandlingarna i kommunfullmäktige

        Artikeln handlar bland annat om att Vingåkerspartiet - VTL lägger en eget budget Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


        2018-06-20 Kommunfullmäktige

        • Budget

        Vingåkerspartiet - VTL yrkar bifall till sin egna budget. VTL reserverar sig mot beslutet att anta (S) budget.

        • Svar på motion om Sportcenter och Badhus

        Kommunstyrelsen arbetar redan med detta anser man därför anses motionen också besvarad. Läs motionen här

        Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

        • Politikerarvode

        Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet

        • Motion om motiv på vattentornet

        Vingåkerspartiet - VTL inkom med en motion. Läs motionen här

        • Entlediganden

        Roger Fredman entledigas som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen


        2018-06-18? Katrineholms kuriren (enligt KK publicerad 3/7)

        • Artikel om att Vingåkerspartiet - VTL lägger egen budget

        Artikeln handlar bland annat om att Vingåkerspartiet - VTL egna budget Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


        2018-06-19 Katrineholms kuriren

        • Artikel om Vingåkerspartiet - VTL:s motion om att måla vattentornet

        Artikeln handlar om Vingåkerspartiet - VTL:s motion om vattentornet Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration

        Motionen kan läsas här


        2018-05-23 Katrineholms kuriren

        • Artikel om Vingåkerspartiet - VTL:s motion om att införa en hälsovecka

        Artikeln handlar om Vingåkerspartiet - VTL:s motion om vattentornet Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration

        Motionen kan läsas här


        2018-05-23 Katrineholms kuriren

        • Artikel om Debatten om köp av kraftbolag

        Artikeln handlar om debatten där bland annat Vingåkerspartiet - VTL deltog Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


        2018-05-21 Kommunfullmäktige

        • Köp av kraftbolag (Vingåkers kommunfastigheter ska köpa Vingåkers kraft)

        Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och tillsammans med SD yrkar på återremiss med följande motivering:

        Med hänvisning till bristande faktaunderlag i form av att inga ekonomiska beräkningar på kommande drift- och underhållskostnader finns med, samt att Kommunfullmäktige uppdrar till Vingåkers Kommunfastigheter AB att arbeta fram ett förslag på alternativt energislag för att säkra energiförsörjningen, exempelvis fakta på vad en solcellpark vid ÅVC, enligt inkommen motion (KS 2018/210) skulle generera.

        • Motion om skolprofil

        Vingåkerspartiet - VTL inkom med en motion. Läs motionen här

        • Motion om hälsovecka

        Vingåkerspartiet - VTL inkom med en motion. Läs motionen här


        2018-05-11 Katrineholms kuriren

        • Artikel om att Vingåkerspartiet - VTL vill lyfta skolfrågor

        Artikeln handlar bland annat om att  Vingåkerspartiet - VTL vill lyfta skolan Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


        2018-05-07 Katrineholms kuriren

        • Artikel om diskussioner angående sportcentrum i kommunstyrelsen

        Artikeln handlar om diskussionen angående kostnad för sportcentrum Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


        2018-04-23 Katrineholms kuriren

        • Artikel om bokslutet

        Artikeln handlar om bokslutet och Vingåkerspartiet - VTL la ett ord i diskussionen Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


        2018-04-23 Kommunfullmäktige

        • Årsredovisning för Vingåkers kommun 2017

        Båda ledamöterna från Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet.


        2018-04-21 Katrineholms kuriren

        • Debatt artikel publicerad angående att satsa på skolorna

        Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2018-03-31 Katrineholms kuriren

          • Artikel om Vingåkerspartiet - VTL:s motion om följa Bunkeflo projektet

          Artikeln handlar om Vingåkerspartiet - VTL:s motion om att följa Bunkeflo projektet Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration

          Motionen kan läsas här


          2018-03-12 Katrineholms kuriren

          • Ledare om Vingåkerspartiet - VTL:s interpellation och debatten som följde

          Artikeln handlar om Vingåkerspartiet - VTL:s interpellation Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2018-03-12 Kommunfullmäktige

          • Översyn/utvärdering av samverkan i gemensam nämnd med Katrineholm

          En ledamot från Vingåkerspartiet - VTL yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till förslaget.

          • En interpellation från Vingåkerspartiet - VTL till ordförande i BoU

          En interpellation ställd av Vingåkerspartiet - VTL, läs interpellation och svar här.


          2018-03-09 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående den medial bevakningen på fullmäktige

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren och svaret finns också där (dock krävs en prenumeration)


          2018-02-05 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående ökade resurser till skolan

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2018-02-03 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att Vingåkerspartiet - VTL lägger en motion om nollvision om suicid

          Artikeln handlar om att Vingåkerspartiet - VTL:s motion Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2018-01-29 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att World Fairtrade Challenge

          Artikeln handlar om World Fairtrade Challenge, nämns görs också en VTL motion (Läs Motionen här) från 2015

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2018-01-22 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att den stundande valrörelsen

          Artikeln handlar om Vingåkerspartiet - VTL och Moderaternas förhoppning inför valrörelsen

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2018-01-11 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL byter namn till Vingåkerspartiet - VTL

          Artikeln handlar om VTL (Vägen till livskvalité) byter namn till Vingåkerspartiet - VTL 

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2018-01-10 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående dåliga resultat i skolan

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2018-01-09 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående att ta ansvar för besluten

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2018-01-08 Katrineholms kuriren

          • Replik på debatt artikel publicerad angående köp av taxihuset

          Repliken kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2017


          2017-12-29 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående kritik mot ordförande i BoU.

          Debatt artikeln kan läsa här eller på katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2017-11-27 Kommunfullmäktige

          • Budgetfrågor

          Förstärka skolpengen 2018 och framåt, förstärka barn och utbildningsnämnden med tre stycken resurspersoner samt förstärka demensverksamheten med tre personer. Finansieras genom att öka befolkningsprognosen.

          • Motion om Partistöd

          Kommunfullmäktige avslår motionen om partistöd. Läs motionen här


          2017-11-21 Katrineholms kuriren

          • Artikel om "Partistödsmotionen"

          Artikeln handlar om diskussion och beslut angående motionen om partistöd. Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2017-10-30 Kommunfullmäktige

          • Medborgarförslag om fri "surf"
          • VTL yrkar på en återremiss i ärendet då man inte utrett syfte och mål, hur påverkar detta företagarna i områdena, ingen plan för liknande i våra ytterområden och säkerhet mot kriminell aktivitet är ej utredd.
          • Motion rörande sportcenter och badhus

          VTL skriver en motion angående att bygga ett kombinerat sportcenter med multiarena tillsammans med ett badhus. Läs motionen här


          2017-09-27 Katrineholms kuriren

          • Artikel om "fri surf"

          Artikeln handlar om diskussionen angående "fri surf". Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration.


          2017-09-12 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående Viadidakt

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2017-07-07 Katrineholms kuriren

          • Artikel om partiledare Hans Averheim

          Artikeln kan läsas här, dock krävs prenumeration. Artikeln handlar om Hans semester samt VTL:s viktigaste frågor inför hösten.


          2017-06-26 Kommunfullmäktige

          • Renovering av Säfstaholms slott

          VTL yrkar avslag på det renoveringsförslag som var samt reserverar sig mot beslutet om renoveringen.


          • Budgetfrågor

          VTL yrkar på att man ska utöka barn och utbildningsnämndens för att öka lärartätheten i klasserna, att man tar bort satsningen på "attraktiv arbetsgivare" och man gör ett kommunalt vägbidrag. Dessa avslogs och man reservera sig mot beslutet.


          2017-03-13 Kommunfullmäktige

          • Måltidspolitiskt program 2017-2019

          VTL yrkar på att införa upphandlingsmyndighetens baskravslista i det måltidspolitiska programmet.

          • Motion om partistöd

          VTL lämnar in en motion om att fördela partistödet rättvisare. Läs motionen här


          2017-03-03 Katrineholms kuriren

          • Artikel om motionen angående partistöd

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2017-02-14 Katrineholms kuriren

          • Artikel om angående räddningstjänsten

          Artikeln handlar om att 10 deltidsbrandmän sa upp sig i en facklig konflikt och vad detta kan innebära i framtiden.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2017-01-25 Katrineholms kuriren

          • Insändare publicerad angående Slottsskolans arbetsmiljö

          Insändaren kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2016


          2016-12-06 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående avslutat samarbete i V4 (VTL, M, KD och C)

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2016-11-28 Katrineholms kuriren

          • Artikel om angående VTL:s avhopp från Vingåkersfyran (V4 (VTL, M, KD och C)) 

          Artikeln handlar om att VTL hoppar av V4, då den ej fungerat som den skall.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2016-11-16 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående kommunens markaffärer

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2016-10-27 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående samspel mellan fritidsgård och skola

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2016-09-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om angående om höstens första kommunfullmäktige

          Artikeln handlar till stor del om debatten som följde angående VTL:s motion om att djur på äldreboendet.

          Läs motionen här och  Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2016-09-02 Katrineholms kuriren

          • Artikel om angående att det startas en opolitisk minnesfond för Olov Osmark

          Artikeln handlar om en fond som bildats till minne av en medlem i VTL

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2016-08-30 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående fria resor för barn och ungdomar

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2016-08-25 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL vill att polisen skall vara med synlig i Vingåker

          Artikeln handlar om att VTL vill se en ökad och mer synlig polisär närvaro i Vingåker

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2016-08-20 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående behovet av en polisstation

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2016-06-01 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL yrkade på återremiss i ärendet om "Little Acorns"

          "Little Acorns" var ett svensk / engelskt språkigt  daghem i Vingåkers kommun. Ärendet gällde bidrag till lokalhyra.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2016-03-15 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL glädjs åt majoritetens beslut att byta från läroplattor.

          Majoriteten (S) byter ut I-pads mot "hybrid" plattor, något även VTL ser positiv på.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2016-03-12 Katrineholms kuriren

          • Insändare publicerad om att gynna företagsamheten i Vingåker

          Insändaren kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2016-03-08 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att "Little Acorns" får för lite bidrag och VTL uttalar sitt stöd

          "Little Acorns" var ett svensk / engelskt språkigt daghem i Vingåkers kommun. 

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2016-03-03 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående vad för skola majoriteten vill ha

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2016-02-25 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående bland annat inköp av "Taxihuset"

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2016-02-19 Katrineholms kuriren

          • Artikel om angående att det startas en opolitisk minnesfond för Olov Osmark

          Artikeln handlar om en fond som bildats till minne av en medlem i VTL

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2016-01-28 Katrineholms kuriren

          • Artikel om angående att det behövs resurser till Slottsskolan

          Artikeln handlar om att VTL vill fördela ett statsbidrag på ett annat sätt och stärka upp skolan mer resurser

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2016-01-13 Katrineholms kuriren

          • Artikel om angående att vad VTL tycker är viktigast för 2016

          Artikeln handlar om vad VTL vill se mer hända under 2016, bland annat en ny skola.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration

          2015


          2015-12-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om angående partiledarskifte i VTL

          Artikeln handlar om att Fredrik Appelgren lämnar över som partiledare till Hans Averheim.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2015-11-30 Katrineholms kuriren

          • Artikel om angående diskussion om att bygga ny skola eller renovera

          Artikeln handlar bland annat om att VTL lyfter fördelarna med att bygga en helt ny skola.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2015-11-13 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel publicerad angående bygga ny högstadieskola

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2015-09-13 Katrineholms kuriren

          • Artikel om angående motion om att göra Vingåker till ett Fairtrade city

          Artikeln handlar om att VTL lagt en motion om att göra Vingåker till ett Fairtrade ciy. Motionen kan läsas här

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2015-09-01 Katrineholms kuriren

          • Artikel om kommunfullmäktige

          Artikeln handlar bland annat om att VTL lagt en motion om lägga ner Kultur och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2015-08-24 Katrineholms kuriren

          • Artikel om två avslagna motioner om Viadidakt och räddningstjänsten i Vingåker

          Artikeln handlar bland om att VTL lagt en motion om räddningstjänsten i egen regi och Viadidakt i egen regi. Båda röstades ner. 

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2015-05-19 Katrineholms kuriren

          • Artikel om kommunfullmäktige

          Artikeln handlar bland annat om att VTL lagt en motion om att återinföra dagbarnvårdare, något som röstades ner.

          Läs Motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2015-01-17 Katrineholms kuriren

          • Artikel om Olov "Olle" Osmarks bortgång

          Artikeln handlar en framstående människa och dessutom VTL:ares bortgång

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration

          2014


          2014-12-16 Katrineholms kuriren

          • Artikel om kommunfullmäktige

          Artikeln handlar bland annat om att VTL lagt en motion om att bygga en enklare campingplats längs riksväg 52, något som röstades ner.

          Läs Motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-10-17 Katrineholms kuriren

          • Artikel om den uteblivna satsningen på Hacksta Ö

          Artikeln handlar bland annat om ett par interpellationer som VTL ställt.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-09-15 Katrineholms kuriren

          • Artikel om valresultatet

          Artikeln handlar bland annat om att VTL minskade i valet och tappade mandat.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-09-06 Katrineholms kuriren

          • Artikel om dåvarande partiledare Fredrik Appelgren

          Artikeln handlar om Fredrik som person samt VTL:s politik.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-09-04 Katrineholms kuriren

          • Artikel om sportcenter

          Artikeln handlar om att det råder en enighet om att anlägga ett sportcentrum

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-08-28 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att flera borde bli engagerade i kommunalpolitiken

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2014-08-28 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att VTL vill utöka kulturutbudet

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2014-08-25 Katrineholms kuriren

          • Artikel om skoldebatt

          Artikeln handlar om en debatt mellan Fredrik Appelgren (VTL) och Stefan Granetin Westin (S)

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-08-22 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att VTL vill öka invånarantalet

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2014-08-16 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att bromsa ökningen av resistenta bakterier

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2014-08-06 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att VTL vill ha en mer välmående landsbygd

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2014-06-16 Katrineholms kuriren

          • Artikel om kommunfullmäktige med budget

          Artikeln handlar om den heta debatten i kommunfullmäktige.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-05-19 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s motion om att spara på politikerkostnaderna

          Artikeln handlar om en motion som vill att man lägger ner kultur och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-05-10 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL vill ha en kraftsamling om skolan

          Artikeln handlar bland annat om en motion som vill att man på skolorna inte tillåter sociala medier

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-04-08 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL vill etiskt hållbar mat i skolan

          Artikeln handlar bland annat om en motion som vill att man följer milöstyrningsrådets baskrav

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-03-25 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL:s första namn

          Artikeln handlar om att VTL hoppats på ett kvinnligt första namn, men så blev det inte

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-03-13 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL ställer enkla frågor i KF

          Artikeln handlar om att VTL ställer frågorna, "Ska ni ge en ny lekplats till barnen i Baggetorp" och " Pågår det ett arbete med att stänga ner sajter

          som ask.fm eller inte". 

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-02-19 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL byter partiledare

          Artikeln handlar om att VTL byter partiledare från Martin Larsson till Fredrik Appelgren

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-02-17 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL företrädare förlorade i förvaltningsrätten 

          Artikeln handlar om att VTL företrädare förlorade i förvaltningsrätten i målet angående försäljning av Baggetorps skola 

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-02-11 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att de politiska arvodena

          Artikeln handlar om de politiska arvodena och diskussioner kring detta

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-02-11 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att minska ledamöter i Kommunfullmäktige

          Artikeln handlar om att minska fullmäktige från 35 till 31. Något som VTL var emot.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-02-10 Katrineholms kuriren

          • Artikel om skolskjuts områden

          Artikeln handlar om att VTL tycker att barnen i Läppe ska få skolskjuts till Österåkers friskola.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-02-10 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s fråga om att elever väljer en annan skola än den kommunala

          Artikeln handlar om att VTL ställt en interpellation om vad man gör åt att så många väljer en annan skola än den kommunala.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-02-10 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s motion att blockera sajter

          Artikeln handlar om att VTL:s motion om att blockera sajter som t.ex. ask.fm där mobbing förekommer.

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-01-29 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL för en debatt med en tjänsteman på Facebook

          Artikeln handlar om att VTL ifrågasatt Viadidakt i egen regi, och får mothugg av en kommunalanställda tjänstemannen på facebook.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-01-27 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att två VTL motioner (Räddningstjänst och Viadidakt i egen regi)

          Artikeln handlar om att VTL:s motioner om att bedriva räddningstjänst i egen regi samt delar av Viadidakt i egen regi.

          Läs Viadidakt motionen här, Läs Räddningstjänst motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-01-27 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL:s motion om dagbarnvårdare

          Artikeln handlar om att VTL:s motion att ge föräldrar möjlighet att välja dagbarnvårdare.

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-01-16 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL:s skolskjuts motion

          Artikeln handlar om att VTL:s motion om att barn ska kunna få skolskjuts till friskolor också och att denne nu kommer avslås.

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-01-14 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL:s motion om att fira barnens dag

          Artikeln handlar om att VTL:s motion om fira barnens dag.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-01-14 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att tre förslag till arvoden

          Artikeln handlar om att det finns förslag från S, VTL och V

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-01-07 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att kommunstyrelsen säger ja till att minska ledamöter i kommunfullmäktige

          Artikeln handlar om de diskussioner som var om att minska ledamöter i kommunfullmäktige, något som VTL var emot.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2014-01-06 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL vill kunna fråga oppositionsrådet

          Artikeln handlar om att man vill kunna ställa frågor till oppositionsrådet

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration

          2013


          2013-12-30 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om färdtjänsten i Vingåker

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-12-21 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att vad politiker tycker om "nättroll"

          Artikeln handlar om vad flera politiker tycker om nättroll, bland annat svarar två VTL politiker

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-12-19 Sörmlands Radio

          • Artikel om att en av VTL:s grundare hoppar av partiet

          Artikeln handlar om att Martin Larsson satsar på rikspolitiken istället.

          Artikeln kan läsas här


          2013-12-18 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att en av VTL:s grundare hoppar av partiet

          Artikeln handlar om att Martin Larsson satsar på rikspolitiken istället.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-12-16 Katrineholms kuriren

          • Insändare publicerad angående att oppositionsrådet ej sitter i Kommunfullmäktige

          Insändaren kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-12-11 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s motion om nyval avslås

          Artikeln handlar om att VTL velat haft nyval då ingen majoritet bildats efter valet 2010

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-12-06 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att utredning om hot läggs ner

          Artikeln handlar om att en VTL företrädare blivit anmäld för hot

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-12-04 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att ordförande i M:s frågor om syfte med att få ut handlingar

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-12-06 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL vill kunna interpellera oppositionsrådet

          Artikeln handlar om att VTL skrivit en skrivelse om att kunna interpellera oppostionsrådet

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-12-03 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att ordförande i M:s frågor om varför en av VTL:s företrädare anmälde jäv

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-11-29 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att det är viktigt att bedriva oppositionspolitik

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-11-27 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att en av VTL:s företrädare överklagat ett beslut till förvaltningsrätten

          Artikeln handlar om att en av VTL:s företrädare överklagat ett beslut om yttranderätt.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-11-26 Katrineholms kuriren

          • Artikel om ett samtal om integrationen i samhället

          Artikeln handlar om ett samtal mellan partier där bland annat VTL ingick.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-11-26 Katrineholms kuriren

          • En replik på en debattartikel 

          Repliken kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration). Den replikerade debattartikeln finns också på Katrineholms kuriren och går att läsa här (dock krävs en prenumeration)


          2013-11-25 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att en av VTL:s företrädare begär prövning i förvaltningsrätten

          Artikeln handlar om att VTL tycker "kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter"

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-11-22 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att utredning om hot troligen läggs ner

          Artikeln handlar om att en av VTL:s företrädare blivit anmäld för hot mot en annan politiker

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-11-21 Katrineholms kuriren

          • Ledare om den infekterad situation i Vingåkerspolitik

          Ledaren handlar om att det politiska bråket inom Vingåkers politiken gått för långt

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-11-20 Sörmlands Radio

          • Artikel om att en av VTL:s företrädare blir polisanmäld

          Artikeln handlar om att en politiker från ett annat parti anmält en av VTL:s företrädare efter en formulering i ett mail.

          Artikeln kan läsas här

          2013-11-19 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att en av VTL:s företrädare polisanmäls för hot

          Artikeln handlar om att en politiker från ett annat parti anmält en av VTL:s företrädare efter en formulering i ett mail.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-11-15 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att M ändra ståndpunkt i KS efter möte med KSO

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-11-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om kommunfullmäktiges budgetdebatt

          Artikeln handlar om kommunfullmäktiges budgetdebatt och de diskussionerna som föregick. 

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-11-11 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om en fundering om M är stödparti eller oppositionsparti mot S

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-11-05 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s motion om prao i högstadieskolan

          Artikeln handlar om VTL tycker man ska införa prao igen i årskurs 8 och 9.

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-10-29 Katrineholms kuriren

          • Artikel om diskussion i kommunstyrelsen angående flyktingbarn

          Artikeln handlar bland annat om att VTL tycker sakens ska diskuteras i kommunfullmäktige

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-10-29 Katrineholms kuriren

          • Artikel om diskussion i kommunstyrelsen angående budgeten

          Artikeln handlar om diskussionerna i kommunstyrelsen angående budget

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-10-29 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om skolan

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-10-29 Katrineholms kuriren

          • Artikel om diskussion i kommunstyrelsen angående budgeten

          Artikeln handlar om diskussionerna i kommunstyrelsen angående budget

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-10-17 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en av VTL:s företrädare i BoU

          Artikeln handlar om VTL:s företrädare i BoU och hur hon hamnade i Vingåker

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-10-01 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en av VTL:s motioner angående skolskjutsar

          Artikeln handlar om en av VTL:s motioner

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-10-01 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en av VTL:s motioner angående ökad resurs till skola och förskola

          Artikeln handlar om en av VTL:s motioner om att utreda hur man kan snabbt fördela till skola och förskola.

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-09-30 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en av VTL:s motioner angående ett skolstartsevenemang

          Artikeln handlar om en av VTL:s motioner om ett skolstartsevenemang och diskussion i kommunfullmäktige om detta.

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-09-30 Katrineholms kuriren

          • Artikel om ett av VTL:s förslag angående valdistrikt

          Artikeln handlar om ett förslag hur man skulle dela in valdistrikten

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-09-30 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en enkel fråga ställd av VTL om besiktning av kommunens bilar

          Artikeln handlar om en enkel fråga om man ska jobba för att besikta kommunens bilar lokalt

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-09-28 Katrineholms kuriren

          • En ledare om det nya oppositionsrådet och VTL:s funderingar

          Ledaren handlar bland annat om de frågor VTL har angående tillsättning av oppositionsrådet.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-09-27 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om skolan

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-09-25 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en av VTL:s motioner angående ett fruktkorgar i kommunens skolor

          Artikeln handlar om en motion om fruktkorgar i de kommunala skolorna

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-09-25 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om det ny oppositionsrådet

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-09-23 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en av VTL:s motioner angående göra om Baggetorps skola

          Artikeln handlar om en motion om att göra om Baggetorps skola till lägenheter.

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-09-17 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en interpellation till oppositionsrådet stoppas

          Artikeln handlar om en interpellation som VTL ställt men kan stoppas då oppositionsrådet ej har det i arbetsordningen.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-09-02 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en motion som VTL ställt angående prao platser

          Artikeln handlar om en motion som VTL ställt och som nu fått svar från BoU nämnden

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-08-26 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en interpellation som VTL ställt angående nedlagda skolor

          Artikeln handlar om en interpellation om besparingen med nerlagda skolor som VTL ställt och som nu får svar i kommunfullmäktige.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-08-23 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om etiskt hållbar mat

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-08-09 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en interpellation som VTL ställt angående nedlagda skolor

          Artikeln handlar om en interpellation om besparingen med nerlagda skolor som VTL ställt och som nu får svar i kommunfullmäktige.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-07-24 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL vill ha beslutet angående oppositionsrådsposten upphävd

          Artikeln handlar att en av VTL:s företrädare överklagat till förvaltningsrätten.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-07-23 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en av VTL:s företrädare

          Artikeln handlar om en av VTL:s företrädare och hennes nya bok.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-07-19 Katrineholms kuriren

          • Artikel om ställa krav på Nordkalk om linbanan

          Artikeln handlar om vad politikerna tycker om att ställa krav på Nordkalk.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-06-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om debatten som följde kring val av nytt oppositionsråd

          Artikeln handlar om debatten i kommunfullmäktige om oppositionsråds platsen

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-06-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att två politiker rösta avslag på sina egna motioner

          Artikeln handlar bland annat om VTL får tillbaka en motion som besvarad och en debatt följer

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-04-16 Sörmlands Radio

          • Inslag om synsättet på oppositionsrådet

          Inslaget handlar om att VTL m.fl. tycker oppositionsrådsposten ska delas

          Inslaget kan höras här.


          2013-04-15 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om fördelningen av oppositionsrådsposten

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2013-04-07 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en motion som VTL ställt angående arbetskläder till förskolelärare

          Artikeln handlar om en motion som VTL ställt om att förskolelärare ska få arbetskläder

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-03-11 Katrineholms kuriren

          • Artikel om kommunfullmäktige där interpellationer stoppas

          Artikeln handlar om kommunfullmäktige där VTL:s interpellationer inte får ställas

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-02-13 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL byter ordförande

          Artikeln handlar om byte av ordförande i VTL

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-02-05 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en VTL m.fl. motion om att dela oppositionsrådsplatsen

          Artikeln handlar om att VTL, V, MP, FP vill dela oppositionsrådplatsen

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2013-02-04 Katrineholms kuriren

          • Artikel om frågor från VTL i kommunfullmäktige

          Artikeln handlar om ett par frågor VTL hade i kommunfullmäktige

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012


          2012-11-13 Katrineholms kuriren

          • Ledare om att man är för eniga i Vingåker

          Artikeln handlar om kommunfullmäktige och att de flesta var eniga i de flesta frågor

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-11-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om Kommunfullmäktige

          Artikeln följer kommunfullmäktige minut för minut

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-10-05 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en VTL motion angående dagbarnvårdare

          Artikeln handlar om att BoU tagit ställning till motionen

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-10-04 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en VTL motion angående Vidåkersskolan

          Artikeln handlar om att VTL ställt en motion om Vidåkersskolan

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-10-01 Katrineholms kuriren

          • Artikel om Kommunfullmäktige

          Artikeln sammanfattar kommunfullmäktige

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-09-27 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att förvaltningsrätten avslår inhibition

          Artikeln handlar om att flertalet politiker överklagat försäljning av en skola

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-08-28 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en VTL motion angående rastplatsen vid riksväg 52

          Artikeln handlar om att VTL föreslår en campingplats istället för rastplats

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-08-27 Katrineholms kuriren

          • Artikel om beslutet av sälja Baggetorps skola

          Artikeln handlar om försäljningen av Baggetorps skola

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-06-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om debatten i kommunfullmäktige angående Baggetorpsskola

          Artikeln handlar om debatten av att sälja Baggetorps skola

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-02-11 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL fyller 10 år

          Artikeln handlar om att VTL fyller 10 år

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-02-08 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en VTL motion angående postadresser

          Artikeln handlar om en motion om att ändra postadresserna så dessa får ortsnamnen i adressen

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-01-24 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en interpellation angående försäljningen av tomtmark

          Artikeln handlar om en interpellation om marknadsföring angående tomtmark i Baggetorp

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2012-01-23 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en interpellation angående Vingåkers slogan

          Artikeln handlar om en interpellation om en motion som ej besvarats angående Vingåkers slogan

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration

          2011


          2011-11-25 Katrineholms kuriren

          • Artikel om Baggetorpsgruppen ska ha möte

          Artikeln handlar om Baggetorpsgruppen där bland annat VTL ingår ska ha möte

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-11-17 Katrineholms kuriren

          • Artikel om Baggetorpsgruppen grundande 

          Artikeln handlar om Baggetorpsgruppen som skapats av politiker från VTL, M, MP och S

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-10-26 Katrineholms kuriren

          • Artikel om interpellation angående skolskjutsar

          Artikeln handlar om hur man säkerställer att barn inte släpps av på fel ställe.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-10-24 Katrineholms kuriren

          • Artikel om debatt kring motioner i kommunfullmäktige

          Artikeln handlar om debatten i fullmäktige bland annat om VTL:s motion om cykelväg mellan Baggetorp och Sjögölet

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-10-14 Katrineholms kuriren

          • Krönika om förändringarna i Vingåkers politiken

          Krönikan handlar om personkemi i politiken

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-10-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om interpellation angående trafiksäkerhet för skolbarn

          Artikeln handlar om en interpellation om trafiksäkerheten för elever

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-10-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om interpellation angående skolmaten

          Artikeln handlar om en interpellation om matsvinn och kostnader

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-09-16 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att kommunfullmäktige stoppar interpellationer

          Artikeln handlar kommunfullmäktige stoppar interpellationer som ej varit korrekt skrivna av VTL:s företrädare

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-09-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL:s företrädare lämnar kommunstyrelsen

          Artikeln handlar om att Martin Larsson lämnar kommunstyrelsen.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-09-12 Sörmlands radio

          • Artikel om att VTL:s företrädare lämnar kommunstyrelsen

          Artikeln handlar om att Martin Larsson lämnar kommunstyrelsen.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-08-17 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att kommunstyrelsen ej vill utreda Baggetorpsskola

          Artikeln handlar om att kommunstyrelsen ej vill utreda om kommunal skola.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-06-17 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att rösta på Vingåkers nya slogan

          Artikeln handlar om att man röstar om en ny slogan efter VTL:s motion. Läs motionen här och

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-06-06 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en återremiss på att utreda Baggetorps skola

          Artikeln handlar om att gör en återremiss angående Baggetorps skola

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-05-30 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en diskussion i fullmäktige inför budgeten

          Artikeln handlar om att VTL vill satsa mer på barn och vården bland annat.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-05-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en motion som VTL lämnat in

          Artikeln handlar om att VTL vill ha säkrare kring busshållplatserna.

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-04-21 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att motionerna måste besvaras fortare

          Artikeln handlar om att motioner inte besvaras i tid.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-04-19 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL är frånvarande i kommunstyrelsen

          Artikeln handlar om att VTL:s representant har hög frånvaro i kommunstyrelsen

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-03-30 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en interpellation som VTL ställt

          Artikeln handlar om att en av VTL:s representant har ställt en interpellation om antalet barn i Högsjös skola.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-03-29 Katrineholms kuriren

          • Artikel om debatt kring avslagna motioner

          Artikeln handlar om debatt kring en avslagen VTL motion om arbetsmarknadsprojekt för ungdomar.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-03-29 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL interpellationer om nedlagda skolor

          Artikeln handlar om några av VTL:s interpellationer.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-03-21 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s motion

          Artikeln handlar om VTL:s motion om cykelväg mellan Baggetorp och Katrineholm.

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-03-10 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s motion

          Artikeln handlar om VTL:s motion om företagsnamnsskyltar vid båda infarterna.

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-02-16 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL interpellationer om nedlagda skolor

          Artikeln handlar om svaret på en interpellation.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-01-15 Katrineholms kuriren

          • Ledare om det svåra politiska läget i Vingåkers kommun

          Ledaren handlar om den splittrade situationen i Vingåkers politiken

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-01-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om det politiska läget i Vingåker

          Artikeln handlar bland annat om den splittrade oppositionen och ett eventuellt S + M samarbete.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-01-08 Katrineholms kuriren

          • Ledare om det  politiska läget i Vingåkers kommun

          Ledaren handlar om bland annat den splittrade situationen i Vingåkers politiken

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2011-01-05 Katrineholms kuriren

          • Artikel om det politiska läget i Vingåker

          Artikeln handlar om den splittrade oppositionen och ett eventuellt S + M samarbete.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration

          2010


          2010-12-31 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om vilka visioner M och S har

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-12-22 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s motion

          Artikeln handlar om VTL:s motion om cykelväg mellan Baggetorp och badplatsen i sjögölet

          Läs motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-12-15 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s motion

          Artikeln handlar om VTL:s motion om att göra Baggetorps skola till en friskola.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-12-13 Katrineholms kuriren

          • Artikel om ett Kommunfullmäktige med många röstomgångar

          Artikeln handlar om ett kommunfullmäktige som drar ut på tiden.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-12-13 Katrineholms kuriren

          • Artikel om ett det splittrade läget i Vingåkerspolitiken

          Artikeln handlar om två oppositioner och ett minoritetsstyre

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-12-13 Katrineholms kuriren

          • Artikel om läget i Vingåkerspolitiken

          Artikeln handlar om det splittrade läget i Vingåkers politiken

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-12-09 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om demokrati existerar i Vingåker

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-12-07 Katrineholms kuriren

          • Artikel om ett kaos i valberedningen

          Artikeln handlar om kaoset i valberedningen

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-12-04 Katrineholms kuriren

          • Krönika om politik och diplomati

          Krönikan handlar mestadels om Katrineholm men i slutet avhandlas Vingåker och ett debattinlägg av VTL

          Krönikan kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-12-02 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om samarbete mellan VTL, FP, MP och V

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-11-28 Katrineholms kuriren

          • Ledare om utmaningarna att känna stolthet

          Krönikan handlar mestadels om Katrineholm men i slutet avhandlas Vingåker och kaoset i politiken

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-11-22 Katrineholms kuriren

          • Artikel om ett turbulent kommunfullmäktige

          Artikeln handlar om ett kommunfullmäktige som VTL, MP och V lämnade.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-11-22 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL, MP och V lämnade i protest

          Artikeln handlar om ett kommunfullmäktige som VTL, MP och V lämnade.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-11-05 Katrineholms kuriren

          • Krönika om politiken i Vingåker

          Krönikan handlar ett minoritetsstyre och en splittrad opposition. 

          Krönikan kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-11-04 Katrineholms kuriren

          • Krönika om populism

          Krönikan handlar mestadels om SD men VTL nämns som populister.

          Krönikan kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-10-21 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL tycker man kan använda pengar i investeringsbudget

          Artikeln handlar om att VTL yrkar avslag på tekniska servicenämnden begäran 

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-10-21 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att bilda majoritet

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-10-15 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om en ledare på Katrineholms kuriren

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren där även ett direkt svar finns (dock krävs en prenumeration)


          2010-10-13 Katrineholms kuriren

          • Ledare om det politiska läget i Vingåker

          Ledaren handlar mestadels om politiken i Vingåker men slår fast att VTL är ett makthungrigt parti

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-10-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att förtalsanmälan är hos JK

          Artikeln handlar om en polisanmälan en VTL företrädare gjort

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-09-29 Katrineholms kuriren

          • Artikel om personvalsröster

          Artikeln handlar om personvalsröster som möblerat om bland annat på VTL:s lista

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-09-25 Katrineholms kuriren

          • Krönika om politiken i Vingåker och Katrineholm

          Krönikan handlar mestadels om Katrineholm men i slutet avhandlas Vingåker 

          Krönikan kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-09-24 Katrineholms kuriren

          • Krönika om politiken i Vingåker

          Krönikan handlar om vad krönikören ser för möjligheter

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-09-22 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om ekologisk mat

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-09-21 Katrineholms kuriren

          • Krönika om politiken i Vingåker och Katrineholm

          Krönikan handlar till stor del om valresultatet

          Krönikan kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-09-19 Katrineholms kuriren

          • Artikel om valresultatet

          Artikeln handlar om att VTL gjorde ett starkt val

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-09-18 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att en VTL företrädare och VTL polisanmäler Socialdemokraterna för förtal

          Artikeln handlar om att VTL och VTL:s företrädare anmäler S och en komiker för förtal

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-09-18 Sörmlands Radio

          • Intervju om att en VTL företrädare och VTL polisanmäler Socialdemokraterna för förtal

          Artikeln och intervju handlar om att VTL och VTL:s företrädare anmäler S och en komiker för förtal

          Artikeln och intervju kan läsas/höras här


          2010-09-18 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att VTL är redo att styra

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-09-18 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om Socialdemokraternas brustna vallöften

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-09-17 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om Socialdemokraternas vallöften

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-09-16 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om maten i Vingåkers kommun

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-09-16 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om svikna vallöften från Socialdemokraterna

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-09-14 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om skateboard hallen

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-09-18 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL med flera bildar "Sjukvårdspartiet Sörmland"

          Artikeln handlar om att VTL med flera lokala partier bildar "Sjukvårdspartiet Sörmland".

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-09-09 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om skolfrågor

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-09-08 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att samtliga partier vill ha kvar Vingåkers kommun

          Artikeln handlar om att alla partier vill ha kvar Vingåker som en egen kommun

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-09-04 Katrineholms kuriren

          • Krönika om politiken landsting och inställt kommunfullmäktige

          Krönikan handlar bland annat om inställt fullmäktige i Vingåker samt VTL ihop med andra försöker komma in i landstinget.

          Krönikan kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-09-04 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om sjukhus i Sörmland

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-09-03 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om byggnation i Läppe

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-09-01 Katrineholms kuriren

          • Intervju med Martin Larsson inför valet

          Artikeln handlar om hur Martin Larsson ser på det stundande valet

          Intervjun kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-08-31 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om ungdomsarbetslöshet

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-08-31 Sörmlands Radio

          • Artikel om att "Sjukvårdspartiet" bildas

          Artikeln och intervju handlar om att VTL och andra lokala partier går samman

          Artikeln kan läsas här


          2010-08-28 Katrineholms kuriren

          • Krönika om valrörelsen

          Krönikan handlar bland annat om VTL och S i Vingåkers kommun och deras valprogram.

          Krönikan kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-08-21 Katrineholms kuriren

          • Krönika om att valrörelsen snart är igång

          Krönikan handlar bland annat om VTL:s valprogram och kritik emot den.

          Krönikan kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-08-20 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s valprogram

          Artikeln handlar om VTL:s valprogram

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-06-25 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om kritik mot Katrineholms kurirens ledare

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-06-19 Katrineholms kuriren

          • Ledare om bland annat en av VTL:s debattartiklar

          Krönikan handlar bland annat om kritik mot en debatt artikel av VTL

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-06-14 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om plötslig enighet mot kommunsammanslagning

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-06-08 Katrineholms kuriren

          • Artikel om fullmäktige i Vingåker

          Artikeln handlar om kommun sammanslagning och eventuell folkomröstning

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-06-05 Katrineholms kuriren

          • Ledare om bland annat VTL:s valprogram

          Krönikan handlar bland annat om kritik mot VTL:s valprogram

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-06-03 Katrineholms kuriren

          • Ledare om debattartiklar angående kommunsammanslagning

          Krönikan handlar bland annat om en av VTL:s debattartikel

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-06-02 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om kommunsammanslagning

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-05-20 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om vad bland annat VTL i puff samarbetet lyckats med

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-05-03 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s motioner

          Artikeln handlar om två av VTL:s motioner om företagshotell och kvällsöppet i centralorten.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-04-23 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om arbetslösa ungdomar

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)


          2010-04-19 Katrineholms kuriren

          • Artikel om avhoppad s-politiker går till VTL

          Artikeln handlar om en avhoppad socialdemokrat som går till VTL

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-03-10 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL drar igång valrörelsen

          Artikeln handlar om att VTL startar sin valrörelse

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-03-09 Katrineholms kuriren

          • Ledare om VTL:s vallöften

          Ledaren handlar om VTL går till val som självständigt parti

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2010-01-20 Katrineholms kuriren

          • Replik till ledarsidan

          Repliken kan läsa här eller på Katrineholmskuriren (dock krävs en prenumeration)

          2009


          2009-12-24 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om samverkan mellan kommuner

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2009-12-23 Katrineholms kuriren

          • Ledare om ett VTL förslag

          Ledaren handlar om ett förslag från VTL om tre olika kommunalförbund

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-12-22 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL reserverar sig mot ett kommunalförbund

          Artikeln handlar om att VTL reserverade sig samt motivering varför.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-12-11 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att kammarrätten häver länsrättens dom

          Artikeln handlar om att överklagan om att de som köper gymkort får bada också

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-10-29 Katrineholms kuriren

          • Artikel om ett förslag i Kommunstyrelsen

          Artikeln handlar om ett förslag att tydliggöra att 1-krs tomter i Baggetorp inte behöver vara ett permanent boende även om huset ska det.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-10-27 Katrineholms kuriren

          • Ledare om en debatt artikel

          Ledaren handlar om den fortsatta debattartikel angående kulturen i Vingåker och är kritisk mot VTL

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-10-23 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om kulturen och föreningslivet i Vingåker

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2009-10-21 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att en VTL:are enledigas

          Artikeln handlar om att en VTL:are entledigas från alla uppdrag utom kommunfullmäktige.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-10-15 Katrineholms kuriren

          • Ledare om en debatt artikel

          Ledaren handlar om en debattartikel angående kulturen i Vingåker och är kritisk mot VTL

          Ledaren kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-10-14 Katrineholms kuriren

          • Kommentar på debattinlägg angående kulturen

          Kommentaren kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2009-10-07 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att en VTL:are bantar sina uppdrag

          Artikeln handlar om att en VTL:are bantar sina uppdrag.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-09-30 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om halvering av bidrag till studieförbunden

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2009-09-25 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att beslutet om folkomröstning om skola

          Artikeln handlar om att kommunstyrelsens arbetsutskott var eniga

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-09-17 Katrineholms kuriren

          • Replik på tidigare debattartikel av kommunalrådet

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration).

          Kommunalrådets debattartikel kan läsas här (dock krävs en prenumeration)


          2009-09-11 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en interpellation angående dagmammor

          Artikeln handlar om en interpellation angående dagmammor

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-09-05 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om skolnedläggning och uppsagda dagmammor

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2009-08-14 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om skolnedläggning 

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2009-07-31 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att länsrätten ger kommunenen rätt

          Artikeln handlar om en överklagan om att lägga ner skolorna i Österåker och Baggetorp

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-06-09 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en enkel fråga om Baggetorps skola

          Artikeln handlar om en enkel fråga som inte besvarades lika enkelt

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-06-01 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en enkel fråga som ska ställas

          Artikeln handlar om en enkel fråga som ska få svar

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-06-01 Katrineholms kuriren

          • Artikel om flertalet interpellationer om nedlagda skolor

          Artikeln handlar om ett flertal interpellationer ställda av VTL

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-05-28 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en interpellation om näringslivsklimat

          Artikeln handlar om en interpellation ställda av VTL

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-05-27 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om skolnedläggning

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2009-05-25 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att Martin Larsson överklagar skolnedläggning

          Artikeln handlar om att även Martin Larsson överklagar beslutet

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-05-27 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om skolnedläggning och replik

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)

          Debattartikeln det ges replik på kan läsas här (dock krävs en prenumeration)


          2009-05-13 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL föreslår sänkningar på politikerkostnader

          Artikeln handlar om att VTL:s förslag om besparing går till kommunstyrelsen

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-05-12 Katrineholms kuriren

          • Replik om skolnedläggning

          Repliken kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)

          Debattartikeln det ges replik på kan läsas här (dock krävs en prenumeration)


          2009-05-06 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL föreslår lägg möten på kvällen

          Artikeln handlar om ett VTL:s förslag om lägga kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på kvällen.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-05-05 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om en ledare angående skolnedläggningen

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)

          Ledaren kan läsas här (dock krävs en prenumeration)


          2009-04-26 Sörmlands Radio

          • Artikel om att VTL ska skapa gemensam värdegrund 

          Artikeln handlar om att VTL ska med andra lokala partier skapa en gemensam värdegrund

          Artikeln kan läsas här


          2009-04-25 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om vissa beslut går för fort

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2009-04-24 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om skolnedläggning

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2009-04-23 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om skolnedläggning och vad är visionen

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2009-04-18 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL att oppositionen är oeniga

          Artikeln handlar om det är splittrat i oppositionen om skol nedläggning

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-04-17 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL ville göra en enkät

          Artikeln handlar om att VTL ville göra en enkät för de som drabbas av skolnedläggningen

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-04-16 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om byskolors betydelse

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2009-03-30 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att JK inte prövar fall om förtal

          Artikeln handlar om att en VTL företrädare anmält en annan politiker för förtal.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-03-24 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en interpellation som tog 40 minuter

          Artikeln handlar om att VTL ställer en interpellation som sedan blir en het diskussion kring.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-03-13 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en av VTL:s interpellation 

          Artikeln handlar om att VTL ställer en interpellation om kravet att spara på lokaler 

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-03-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om förvaltningens besked om nedläggning av byskolor

          Artikeln handlar om att förvaltningen vill se en nedläggning och funderingar angående detta

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-03-06 Katrineholms kuriren

          • Artikel om Socialdemokraterna bjuder in alla utom VTL

          Artikeln handlar om att socialdemokraterna bjuder in alla till diskussion om skolfrågan utom VTL.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-03-05 Katrineholms kuriren

          • Artikel om länsrätten ger VTL rätt

          Artikeln handlar om att ett felaktigt beslut har tagits

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2009-02-12 Katrineholms kuriren

          • Debatt artikel om att tänka på barnfamiljerna i samband med skolnedläggningar

          Debatt artikeln kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)

          2008


          2008-12-08 Katrineholms kuriren

          • Artikel om VTL:s vice ordförande i BoU slutar

          Artikeln handlar om att VTL:s vice ordförande i BoU slutar

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-11-27 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en VTL motion om inköp av hjärtstartare

          Artikeln handlar om VTL:s motion om inköp av hjärtstartare kommer tillbaka till kommunfullmäktige

          Läs Motionen här och Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-11-13 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att kommunen överklagar till kammarrätten

          Artikeln handlar om att en VTL företrädare vunnit mot kommunen i länsrätten

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-11-08 Katrineholms kuriren

          • Ledare om det positiva med att anmäla felaktigheter

          Ledaren berömmer VTL företrädaren för att anmäla felaktigheter

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-10-31 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL:s företrädare fick rätt i länsrätten

          Artikeln handlar om att en VTL företrädare överklagade ett beslut och vann

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-10-31 Katrineholms kuriren

          • Svar på en insändare om skolor ska läggas ner

          Svaret kan läsa här eller på Katrineholms kuriren (dock krävs en prenumeration)


          2008-09-29 Katrineholms kuriren

          • Artikel om en av VTL:s motioner

          Artikeln handlar om en VTL motion att bygga ett hälsohus

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-06-16 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL:s företrädare anmäler kommun till länsrätten

          Artikeln handlar om att en VTL företrädare anmäler kommun för kommunens avtal med Nautilus.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-06-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om debatt i fullmäktige

          Artikeln handlar om en debatt angående socialnämndens tilläggsanslag

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-06-12 Katrineholms kuriren

          • Artikel om webbsändning av Vingåkers kommunfullmäktige

          Artikeln handlar om att kommunfullmäktige börjar websändas efter en motion av VTL

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-05-27 Katrineholms kuriren

          • Ledare om att VTL:s företrädare anmält kommunen i två ärenden

          Ledaren spekulerar lite och redogör för vad som skett

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-05-26 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL:s företrädare anmäler kommun till länsrätten

          Artikeln handlar om att en VTL företrädare anmäler kommun för att jäv kunnat förekomma

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-05-14 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL:s företrädare anmäler kommun till länsrätten

          Artikeln handlar om att en VTL företrädare anmäler kommun för likställighetsprincipen ej följs.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-05-10 Katrineholms kuriren

          • Ledare om att Vingåkers kommunpolitik

          Ledaren spekulera lite och tar upp aktuella händelser

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-04-30 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL ej vill bevilja ansvarsfrihet

          Artikeln handlar om att en VTL  ej vill bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration


          2008-04-24 Katrineholms kuriren

          • Artikel om att VTL reserverar sig mot gym

          Artikeln handlar om att en VTL reserverar sig mot ett gym för kommunalanställda bland annat.

          Artikeln kan läsas här, dock krävs en prenumeration

          2007

          Mer kommer, då vi hittar artiklar att hänvisa till 

          2006

          Mer kommer, då vi hittar artiklar att hänvisa till

          2005

          Mer kommer, då vi hittar artiklar att hänvisa till

          2004


          2004-04-20 Sörmlands Radio P4

          • Artikel på Sveriges radios hemsida om vad VTL tycker JO:s beslut

          Du kan läsa artikeln här

          2004-04-26 Sörmlands Radio P4

          • Artikel på Sveriges radios om anmälan till JO komma till gymnasieskolan

          Du kan läsa artikeln här

          2003


          2003-03-15 Sörmlands Radio P4

          • Artikel på Sveriges radios hemsida om att VTL ej får besöka Katrineholms skolor

          Du kan läsa artikeln här

          2002


          2002-10-06 Sörmlands Radio P4

          • Artikel på Sveriges radios hemsida om att VTL inte får diskutera nästkommande budget

          Du kan läsa artikeln här

          2002-09-28 Sörmlands Radio P4

          • Artikel på Sveriges radios hemsida om maktskiftet

          Du kan läsa artikeln här

          2002-09-27 Sörmlands Radio P4

          • Artikel på Sveriges radios hemsida om maktskiftet

          Du kan läsa artikeln här

          2002-09-20 Sörmlands Radio P4

          • Artikel på Sveriges radios hemsida om röstfördelningen i fullmäktige

          Du kan läsa artikeln här

          2002-09-16 Sörmlands Radio P4

          • Artikel på Sveriges radios hemsida om nytt parti i fullmäktige

          Du kan läsa artikeln här


          2002-09-15 Sörmlands Radio P4

          • Intervju på Sveriges radios efter valresultatet

          Du kan läsa artikeln här och lyssna på intervjun med Martin Larsson.


          2002-09-15 Sörmlands Radio P4

          • Intervju på Sveriges radios hemsida om partiarbetet på valdagen

          Du kan läsa artikeln här och lyssna på intervjun med Martin Larsson och Alf Andersson.


          2002-03-01 Sörmlands Radio P4

          • Artikel på Sveriges radios hemsida om att ett nytt parti bildas

          Du kan läsa artikeln här och även här går det att läsa en artikel till