Kommunfullmäktige 2023-06-19 (Sida 100)

Kf §71 KS 2023/284


Interpellation till ordförande för barn- och utbildningsnämnden, Ing-Mari Frössevi (C) om läs och skrivsvårigheter för elever i grundskolan


Sammanfattning av ärendet

Irene Sandqvist (ViP) ställer en interpellation till ordförande för barn-och utbildningsnämnden, Ing-Mari Frössevi (C) angående läs- och skrivsvårigheter för elever i grundskolan.
”Vi har tidigare skrivit en motion om data användning i Vingåkers skolor och vi de har uppkommit några frågor som vi vill ha svar på. Enligt läs -och skrivgarantin ska elever som inte kan läsa eller skriva få tidiga stödinsatser för att lära sig läsa och att skriva. Vi har elever med dyslexi och andra elever med läs -och skrivsvårigheter. Det är två olika problem som med hjälp av speciallärare ska tränas på olika sätt. Fortfarande i åk 6 har vi många elever som inte kan läsa och skriva utan svårigheter. Elever i årskurs 4 får idag en dator med talsyntes där eleven talar in och även läser
upp skrivna dokument.


Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:

  • På vilket sätt tycker ni att talsyntes hjälper de elever som har svårt att läsa och skriva?
  • Hur tänker Vingåkers kommun komma till rätta med elevernas läs och skrivsvårigheter?
  • Hur tänker Vingåkers kommun göra för att eleverna ska få en optimal utbildning med läroböcker?”


Svar från Ing-Mari Frössevi (C):

Ska letas upp och därefter publiceras