Kommunfullmäktige  (Sida )

Kf §   KS 


Ställd:2024-04-15  (Kf §7 )

Begränsa distansarbete


Kommunfullmäktiges beslutMotionen:

Motionären är Hans Ekelund


Bakgrund

Inom alla yrken är det viktigt att som arbetare kunna ses och känna förtroende för ens närmaste chefer.

I Vingåker idag upplevs det som att underchefer nästan lite fritt kan jobba på distans när de själva känner ett behov av detta. Visst kan det ibland vara en fördel med distansarbete, men vad är de negativa sidorna?


I en undersökning som finansierades av ”AFA Försäkringar” och som gjordes på 1700 stycken sjuksköterskor mellan åren 2018-2021, så framkom detta:

” Närmaste chef visade sig vara central för sjuksköterskornas känsla av stöttning. En stöttande och nära relation med en tillgänglig chef gjorde att de kände stödet från organisationen i ryggen.”


Att få en relation till sin personal kan inte ske på distans och därför behövs en tydlig policy där man begränsar möjligheten till distansarbete, samt att det på varje avdelning sker en tydlig kommunikation innan distansarbete ska ske och vem som är ansvarig på plats.


Vingåkers kommun skall vara ett föredöme där alla medarbetare känner sig sedda och uppskattade.Yrkande:

  • Att ta fram en tydlig policys för distansarbete
  • Att man inför ett max-tak på x timmar som får arbetas på distans
  • Att det i policyn framgår att distansarbetet skall kommuniceras i god tid till medarbetarna 
  • Att det finns ett tydligt syfte med distansarbetet
  • Att det i policyn framgår vem som är ersättaren på plats för distansarbetaren
  • Att det i policyn framgår vem som beviljar distansarbete