Vår viktigaste framtida resurs


Vår viktigaste resurs i och inför vår framtid är utan tvekan våra ungdomar. Ingen kan säga något annat,

men då måste det spegla sig i fler kreativa åtgärder och resurser för att stötta alla som behöver

extra stöd redan i unga år.


Den sämsta "besparingen" är utan tvekan att hålla kostnaderna nere inom skolan för att få dessa

senare i deras start på ett vuxenliv i form av olika försörjningsstöd. Nu satsar vi på grund av lagar i fel ände

där vi stöttar i vuxenlivet där vi kunde ha planerat och ökat resurserna under skol- och ungdomstiden.


Att nyttja delvis redan befintliga personella resurser samt nya tjänster genom att koppla samman skola

och fritidsgård för att verka som en gemensam resurs för våra elever är en nyckel till ett bättre lärande. Den

nya Slottsskolan i Vingåker som kommer att få fritidsgården integrerad i anslutning till skolans byggnader

är ett mycket bra förslag. Men det får inte stanna där, utan vi måste även göra som många kommunskolor i

landet gjort i över 30 år, nämligen att ytterligare anställa personal på fritidsgården med olika kompetenser och bakgrund så de kan under skoltid gå in i klasser och stötta lärare och elever där så behövs.


Samla elever med specifika inlärningsproblem i grupper för att ge ett utökat stöd samtidigt som det

sker i mindre, lugnare grupper. Efter skolan slut kan elever få hjälp med ämnen och uppgifter som inte hunnits

med på fritidsgården eller i skolans lokaler. Detta integrerade stöd och nyttjande av lokalerna växelvis är ett

lyckat koncept inför en ny och modern skola. Även när det gäller disciplinproblem med stökiga elever skall

denna personal kunna "lyfta" ut dessa elever, utreda problem och orsak till stöket och tillsammans med

övrig personal kunna vidta åtgärder. Allt för att läraren skall kunna vara lärare och helt fokusera på det

pedagogiska uppdraget.


Vi vill ge våra barn alla hjälpmedel för att få en bra start i livet och kunna se an en trygg framtid med självförtroende och kunskap i bagaget.Hasse Averheim, Fredrik Appelgren och Anders Lundström (VTL)