Kommunfullmäktige 2017-03-13 (Sida 34)

Kf §26   Dnr 43/2017

Motion om partistöd


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motion om partistöd till kommunstyrelsen för
    beredning.


Beskrivning av ärendet

Anders Lundström (VTL) har inkommit med en motion om partistöd, i den skriver han bland
annat följande:
Kommunen betalar varje år ut ett bidrag till de politiska partierna som finns representerade i
kommunfullmäktige. Partierna kan använda detta bidrag i stort enligt eget gottfinnande.


Dock torde bidraget i första hand vara avsett för att hjälpa partierna att föra fram sina åsikter och ge
information om respektive parti till invånarna i kommunen. Svårigheterna och omkostnaderna
för de olika partierna inför varje val är i stort sett lika. Möjligen kan sägas att ett större parti,
med f ler sympatisörer, lättare får ut sitt budskap via dessa, än ett litet parti.


I jämställdhetens och demokratins namn, borde alla partier få lika stort bidrag från
kommunen. Om så är fallet, har alla partier samma möjlighet att framföra sina åsikter, vilket
skulle ge en mer rättvis demokrati i kommunen. I kommunallagen, 2 kap. 10 § står:
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte
utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.


Idag får S ca 178 000 kr och V får ca 30 000 kr. Ingen kan påstå att S har ca sex gånger större
kostnader än V för att få ut samma budskapsvolym. Detta är inte en riktig demokrati, de stora
partierna har en otillbörlig fördel! När detta sker i andra länder, skriar vi i högan sky och talar
om diktatur, enpartistat och bristande demokrati.


VTL föreslår att kommunen:

Att gör om systemet för partistöd så att det årliga grundbeloppet ökas till 45 000 kr och det mandatberoende

minskas till 5 000 kr. Detta skulle ge en god utjämning av partistödet och därmed avsevärt öka demokratin i kommunen. Den totala kostnaden är densamma.”


Hans Averheim (VTL) föredrar motionen.