Kommunfullmäktige


Ställd: 2022-04-11 (Kf § 34)

Motion om minoritetsföreträdare/insynsråd


Kommunfullmäktiges beslut

1


Motionen:

Motionären är Anders Lundström


Bakgrund

I kommunstyrelsens reglemente finns angivet bl.a. vad ordförande och kommunalrådet skall göra. I reglementet nämns även minoritetsföreträdare/insynsråd och det klaras ut vad det rådet får göra. Dock inte vad det skall göra.
Minoritetsföreträdare företräder ju inte bara sitt eget parti, utan alla de partier som befinner sig i opposition. Om dessa partier inte har egen representation i kommunstyrelsen har man mycket dålig kunskap om vad som behandlas där. Vad som behandlas i arbetsutskottet har man inte heller någon aning om, den informationen får bara minoritetsföreträdarens parti del av.


Förslag:
Nuvarande text i reglementet:
20 § Minoritetsföreträdare
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter minoritetsföreträdare, insynsråd. Uppdrag som minoritetsföreträdare kan delas av två personer med en sammanlagd uppdragstid om minst heltid. Minoritetsföreträdare ska ha minst 40 % av uppdragstid. Om två minoritetsföreträdare utsetts ska en av dem vara en vice ordförande i styrelsen. Minoritetsföreträdare får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut. Minoritetsföreträdaren får därvid delta i överläggningarna men inte besluten.
Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. För att råda bot på dessa brister, bör uppgifterna för minoritetsföreträdare, kompletteras med punkter som ger företrädare i uppdrag att regelbundet orientera övriga oppositionspartier om vad som behandlats under KS och AU möten, samt övriga händelser inom kommunen som kan vara av intresse.Yrkande:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera kommunstyrelsens reglemente avseende uppdraget för minoritetsföreträdare/insynsråd så att det klart framgår vad rådet skall göra.