Kommunfullmäktige 2018-06-20 (Sida 82)

Kf §57  


Ställd: 2017-10-30 (Kf § 108)

Motion rörande sportcenter och badhus


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2018-05-07 beslutat om att ta fram en utvecklings- och lokalförsörjningsplan för idrott- och fritidsanläggningar i Vingåkers kommun som omfattar de frågor som förslagsställaren yrkar på att utreda


Motionen:

Motionärerna är Hans Averheim och Anders Lundström


Bakgrund

Kommunen har mycket förtjänstfullt påbörjat arbetet med att projektera ett sportcenter och en multihall.

Samtidigt konstateras att ett stort behov av att renovera badhuset föreligger och det nämns att man bör göra investeringar så att badhuset ”håller” tio år till.


Aktuell summa är inte känd, men med erfarenhet av kostnaden för att renovera/bygga ny skola, där det visade sig att nybyggnad var runt 30 miljoner billigare än att renovera, är det inte omöjligt att förhållandet kan vara liknande när det gäller badhuset.


En samproduktion av sportcenter/multihall och badhus på samma plats skulle kunna ge stora rationaliseringsbesparingar på båda anläggningarna.


Dessutom skulle detta bli ett aktivitetscentrum som skulle vara mer attraktivt än anläggningarna är, placerade på olika platser. Hela familjen kan t.ex. vara i samma anläggning/på samma ställe om det samordnas. Har man dessutom en restaurang/sportsbar i anläggningen blir det kanske ännu intressantare.


Yrkande:

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att samordna dessa projekt för att om möjligt kunna göra besparingar och ge kommunens invånare en större möjlighet att utnyttja anläggningarna.