Kommunfullmäktige ? (Sida ?)

Kf §?  KS ?/?


Ställd:2023-10-30  (Kf §123 )

Motion om fler cykel- och gångvägar i

Vingåkers kommun


Kommunfullmäktiges beslut

1.


Motionen:

Motionären är Irene Sandqvist


Bakgrund

Över hela Sverige pågår arbeten med att förbättra villkoren för cyklisterna. Satsa på cykling och gångvägar fungerar bra både på mindre och större orter. El-cyklar blir vanligare och fler kan tänka sig att cykla längre sträckor, även till och
från jobbet. Vingåkers kommun erbjuder anställda förmånscyklar (el-cykel) och det visar att det är
högaktuellt att bygga ut cykelvägarna inom kommunen.


För att det ska vara möjligt behövs bra infrastruktur för cykel och promenad genom insatser som främjar det. En cykel plan eller cykelstrategi kan skapa riktning och en tydligare målbild för de åtgärder som behövs för att få till ett ökat cyklande i kommunen. Vinsterna med en cyklande/gående befolkning är många bland annat en kraftigt förbättrad folkhälsa, lägre utsläpp av hälsovådliga partiklar och en tystare miljö. Fler cykel och gångvägar är den viktigaste faktorn för att få fler att välja cykeln eller promenaden. Cyklar är ett effektivt fordon som de flesta har råd med.
Det är mycket tryggare med cykelväg på landsbygden, än att cykla i vägrenen på landsväg.
Vingåkers kommun har många kransorter och befolkningen som bor i kransorterna ska ha samma möjligheter som befolkningen i centralorten att på ett tryggt miljömässigt sätt kunna förflytta sig.
Fler cykel och gångvägar ger också möjlighet för äldre och barn att tryggt ta sig fram på egen hand.
Det görs genom att se till så det finns cykel och gångvägar till skolor och förskolor, så att barn och föräldrar kan cykla/promenera säkert dit och hem.Yrkande:

  • Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att prioritera cyklister och gångtrafikanter högst i trafikplaneringen.


  • Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram en cykelstrategi med tydliga mål för Vingåkers kommun.


  • Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med Sörmlands cykelstrategi inleda samarbete med Sörmlands region, Katrineholms kommun och Transportstyrelsen att skapa cykelväg mellan tätorterna längst riksväg 52.