Kommunfullmäktige 2023-06-19 (Sida 100)

Kf §71 KS 2023/284


Interpellation till ordförande för kultur- och fritidsnämnden, Maria Szabo (M) stängning av Fritidsgården under sommarlovet


Sammanfattning av ärendet

Hans Ekelund (ViP) ställer en interpellation till ordförande för kultur- och fritidsnämnden, Maria Szabo (M) stängning av Fritidsgården under sommarlovet.
”Man har på vad som verkar vara ett ganska vagt underlag tagit ett beslut om att stänga fritidsgården under veckorna 27-30 på sommarlovet 2023. Ett viktigt beslut för barn och ungdomar i Vingåkers kommun.
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:


  • Varför medverkade inte ordinarie ordförande på mötet där dessa viktiga beslut skulle tas?
  • Varför ställdes inte frågan tillbaka till förvaltningen om eventuellt andra lösningar?
  • Varför tillfrågades inte barn och ungdomar innan man valde att acceptera denna lösning?
  • Besöksantalet har inte redovisats för 2022, så hur kan man då hävda att juli är den bästa månaden att stänga fritidsgården. Finns det någon som är faktabaserat att luta detta beslut mot eller är det en känsla?
  • Hur ser man på att detta går ihop med den medborgarlöftet som gavs. Där man skulle samverka för just barn och ungdomar samt trygga miljöer?
  • Verksamhetsplanen för 2023, har den gjorts och i så fall vart kan man ta del av den?”


Svar från Maria Szabo (M):

Fråga 1. Varför medverkade inte ordinarie ordförande. på mötet där dessa viktiga beslut skulle tas?

1. Ordförande hade vid tidpunkten för aktuellt nämndsammanträde av KSO beordrats närvara vid annat möte, en 2-dagars konferens. Vice ordförande som också närvarade vid arbetsutskottet 2023-04-17 godkände tillsammans med ordförande, de förslag som presenterades. Observera att detta förslag till sommarstängd verksamhet är en del i den
nödbroms gällande budget som verksamheten Öppen fritidsgårdsverksamhet trots detta beslut, inte beräknas vara i balans vid årets slut. Detta är endast en åtgärd i att begränsa ett ytterligare prognosticerat underskott.


Fråga 2. Varför ställdes inte frågan tillbaka till förvaltningen om eventuellt andra lösningar?
2. Förvaltningschef har trots relativt kort anställningsperiod, tillsammans med ordförande, bland annat uppmärksammat att somliga verksamheter håller öppet i långt större utsträckning än budgetbeslut och nämndplan medger. Ekonomistrateg har i möten med förvaltningschef bekräftat detta, varför förvaltningschef och ordförande ansvarar för att snarast och i så stor utsträckning som möjligt, medverka till kommunens beslut om budget i
balans.


Fråga 3. Varför tillfrågades inte barn och ungdomar innan man valde att acceptera denna lösning?
3. Öppen Fritidsgårdsverksamhet utgör en av kommunen beslutad så kallad frivillig service. Detta är en icke lagstyrd verksamhet, dessutom en verksamhet som beslutats hålla service minst 40 veckor årligen och som nu konstateras ha 52 veckor öppet, dessutom 6 istället för 5 beslutade dagar per vecka. Att rådgöra med besökande barn och unga om tidigare politiskt beslutad verksamhet som av någon anledning under den senaste mandatperioden vuxit långt över beslutad budget, är inte en fråga relevant för barn att vare sig kunna besvara eller ha synpunkter på. Fritidsgårdens
besökare har dock efter beslutet, enligt tjänstgörande fritidsledare, inte reagerat stort på det beslut som tagits. Ett generöst och särskilt lovprogram för fritidsgården bifogas.

Fråga 4. Besöksantalet har inte redovisats för 2022, så hur kan man då hävda att juli är den bästa månaden att stänga fritidsgården. Finns det någon som är faktabaserat att luta detta beslut mot eller är det en känsla?
4. Tillförlitlig statistik har av förvaltningschef sedan årsskiftet avkrävts av verksamheten. Att i en verksamhetsberättelse för 2022 redovisa statistik som inte bygger på fakta utan känsla och dessutom för ett verksamhetsår då annan politisk styrning var gällande, är inte relevant. Istället tillfrågades fritidsledarna om vilken månad man i verksamheten har minst antal besökare, och då framkom att verksamheten i juli månad är den minst kännbara i samband med en eventuell stängning. Verksamheten informerar om att ett fåtal besökare brukar efterfråga verksamheten denna månad, som i snitt uppgår till 7 besökare per öppet-tillfälle.


Fråga 5. Hur ser man på att detta går ihop med den medborgarlöftet som gavs. Där man skulle samverka för just barn och ungdomar samt trygga miljöer?
5. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om att Öppen fritidsgård ska erbjudas minst 40 veckor årligen samt 5 dagar per vecka. KFN erbjuder, beslutet till trots, gällande en kortare period av sommarstängd verksamhet 2023, öppethållande i 48 av beslutade 40 veckor samt 6 av beslutade 5 dagar såväl dag-som kvällstid. Under dessa generösa öppettider är samtliga barn och unga i målgruppen välkomna och inkluderade i trygga miljöer, och fritidsgården håller öppet med sammanlagt 288 dagar per år, av nämndens totalt beslutade 200 dagar per år. Samtlig verksamhet är kostnadsfri och överskrider vida det beslut om öppethållande som formulerats. För perioden om stängning har därför dessa 20 vardagar samt 5 lördagar lämpat sig bäst för att reglera nämndens beslut om öppethållande. Beslutet innebär alltjämt att KFN förser medborgare/besökare med mer öppethållande än vad som beslutats om. Fritidsgården håller alltså öppet hela sommaren, bortsett från dessa 20 vardagar och 5 lördagar, vilket ledamot H Ekelund i sin interpellation om ”Stängning av fritidsgården” inte tycks ha förstått.


Fråga 6. verksamhetsplanen för 2023, har den gjorts och i så fall vart kan man ta del av den?
6. Aktuell verksamhetsplan är under arbete i samband med den kommunstrategiska inriktningens 64 mål.