Motioner som rör kommunutveckling och ekonomi

Websändningar


Motionen handlar om att göra riktlinjer för fullmäktiges websändningar

Läs Motionen här

Under utredning

Behålla Fritidsbanken


Motionen handlar om att man ska behålla fritidsbanken.

Läs Motionen här

Under utredning

Minska Hjortarna

i Högsjö


Motionen handlar om att minska hjortstammen i Högsjö

Läs Motionen här

Bifallen 2024-04-15

Nya Ägardirektiv


Motionen handlar om att man från bolagens sida ska börja tänka mer på helheten.

Läs Motionen här

Avslagen 2023-09-11

Matsvinn


Motionen om att minska

matsvinnet i kommunen


Läs Motionen här

Avslagen 2023-04-17

Gör motiv på Vattentornet

Motionen om att skapa ett

motiv på vattentornet


Läs Motionen här

Besvarad 2019-05-27

Vingåkers slogan


Motionen om att ändra Vingåkers slogan


Läs Motionen här

Genomfördes 2016

Rastplast vid riksväg 52


Motionen om att bygga om rastplatsen till enklare camping

Läs Motionen här

Avslagen 2014-12-15

Nyval


Motionen handlar om att få till stånd ett nyval


Läs Motionen här

Avslagen 2013-12-16

Minska politiker-kostnader med färre nämnder

Motionen handlar om att skära ner på antalet nämnder.

Läs Motionen här

Avslagen

Tydligöra sammanträdes-tider

Motionen om att vara tydligare med sammanträdestiderna

Läs Motionen här


Utmanarrätt


Motionen handlar om att utöka aktörerna som kan erbjuda medborgarsservice

Läs Motionen här


Två talarstolar i kommunfull-mäktige

Motionen handlar om att få två stolar i kommunfullmäktige

Läs Motionen här

.

Skylt vid rondellen riksväg 52

Motionen handlar om att renovera skylten längs

riksväg 52

Läs Motionen här


Vingåkersrum på

slottet

Motionen handlar om att utöka aktörerna som kan erbjuda medborgarsservice

Läs Motionen här


Valresultatets återspegling

Motionen handlar om att valresultatet ska återspeglas i den politiska arvoderingen

Läs Motionen här

.

Kortfattade beslutsunderlag

Motionen handlar om att få kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser.

Läs Motionen här

.

Lägenheter i Baggetorp

Motionen om att bygga lägenheter i den nedlagda skolan

Läs Motionen här


Demokratins synbarhet

Motionen handlar om att göra protokollen korrekta, kompletta och lätta att förstå

Läs Motionen här

.

Översyn av regler vid bland annat Nyetablering

Motionen handlar om att få lättare regler för företagare

Läs Motionen här

.

Minska politikers-kostnader med minskat arvode

Motionen om arvode utgår för ej tjänstgörande ersättare

Läs Motionen här


Hacksta Ö


Motionen handlar om att Hacksta Ö ska bli ett naturvårdsområde

Läs Motionen här

.

Informations-tavlor

Motionen handlar om att sätta upp informationstavlor vid infarterna till tätorten

Läs Motionen här