Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Reservation avseende "beslut idag"

Ärende: Verksamhets- och lokaleffektivisering inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet 27 april 2009:

att fatta beslut idag till förmån för av oss framställda yrkande att återremittera ärendet.

Vi anser att ärendet inte var korrekt berett då beslutsunderlaget från barn- och utbildningsnämnden var bristfälligt.

Följande anser vi minst skulle ha gjorts innan beslut fattats:

Konsekvensanalyser för minst 10 år framåt för följande alternativ

Behåll alla skolor och samlokalisera barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Samlokalisera skolorna i centralorten (t ex gör två skolor av tre)

Lägg ner ytterskolor

a. En skola

b. Två skolor

c. Tre skolor

d. Fyra skolor

Konsekvensanalyserna för samtliga alternativ skulle ha gjorts med avseende på Kvalitet, Ekonomi och Samlokalisering/Samverkan med andra.

Genom att fatta beslut i en för kommunen så strategisk fråga utan att alla alternativ var utredda och utan att de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna för kommunen som helhet har utretts så riskerar beslutet bli negativt för kommunens framtida utveckling.

 

Martin Larsson (vtl) Olov Osmark (vtl) Alf Andersson (vtl)

Gunnar Österberg (c) Karin Andersson (c) Arne Persson (c)

Margareta Karlsson (fp) Gerd Johansson (kd) Kjell Rosén (mp)

Åke Tholin (v) Lennart Öhman (s)