Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Reservation avseende "nedläggning till starten för läsåret 2009-2010"

Ärende: Verksamhets- och lokaleffektivisering inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet 27 april 2009:

att nedläggningen av Baggetorps och Österåkers skolor skall ske till starten för läsåret 2009-2010.

till förmån för av oss framställda yrkande att lokalförändringar sker tidigast hösten 2010.

Vi anser att vid en stor genomgripande förändring av kommunens verksamhet och för de boende i Österåkers- och Baggetorpsområdena en omvälvande förändring så skall tid ges för framtagande av möjliga alternativa driftsformer och tid ges för anpassningar och förändringar för berörda barn och föräldrar. Att verkställande av beslutet görs så tätt inpå beslutet i kommunfullmäktige är inte bra ur ett medborgarinflytande perspektiv.

Vi anser att medborgarinflytande är vikigt och att skolan skall ge våra barn kunskaper om vårt demokratiska samhälle. Genom att inte ge de boende i Österåkers- och Baggetorpsområdena rimlig tid att välja ny skola för sina barn och att inte ge tid eller möjlighet för medborgarna att själva driva skolorna vidare t ex genom ett föräldrakooperativ så anser vi att medborgarinflytandet blir begränsat.

Martin Larsson (vtl) Olov Osmark (vtl) Alf Andersson (vtl)

Gunnar Österberg (c) Karin Andersson (c) Arne Persson (c)

Margareta Karlsson (fp) Gerd Johansson (kd) Kjell Rosén (mp)

Åke Tholin (v) Lennart Öhman (s)