Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Reservation avseende "att använda det justerade resultatet på 9,7 mkr för år 2007 för att täcka det negativa resultatet 2008"

Ärende: Årsredovisning för 2008

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet 27 april 2009:

att använda det justerade resultatet på 9,7 mkr för år 2007 för att täcka det negativa resultatet 2008

 

Det finns inget beslut i behandlingen av årsredovisningen för år 2007 som möjliggör ovanstående beslut.

Beslutet är även otydligt/tvetyligt då det inte framgår om det är balanskravet som avses eller inte.

Revisorerna skriver:

"Av årsredovisningen framgår att årets negativa resultat anses vara återställt genom tidigare års överskott. Enligt KL 8 kap. 5§ behöver ett negativt resultat inte regleras om synnerliga skäl föreligger. Något synnerligt skäl har inte åberopats. Beslut om något medvetet sparande har inte heller gjorts vilket innebär att årets negativa resultat skall återställas inom tre år."

Vi delar revisorernas uppfattning.

Ovanstående sammantaget gör att vår bedömning är att beslutet inte är i linje med vad som anses vara "god ekonomisk hushållning" och beslutet kan dessutom förvärra kommunens faktiska ekonomiska situation genom att försöka få kommunens ekonomi att se bättre ut än vad den egentligen är.

 

Martin Larsson (vtl) Olov Osmark (vtl) Alf Andersson (vtl)