Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Motion - Vidgat perspektiv i utredningen om lokalanvändning i
Vidåkersskolan. Barn- och utbildningsnämnden gav 2012-04-25 §37 barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten
att integrera yngre årskullar än årskurs 7-9 på
Vidåkersskolan.
Som jag har uppfattat det är syftet med utredningen att genom att använda tomma lokaler i Vidåkersskolan frigöra andra
lokaler och därmed minska den totala lokalkostnaden för Barn- och utbildningsförvaltningen.
Att integrera yngre årskullar kan i utredningen komma visa
sig vara olämpligt med tanke på bland annat riskbilden kring
trafiksituationen, avsaknaden av lämpliga lekytor samt
tveksamheter kring att blanda yngre årskullar med äldre.
Vidåkerskolan anser jag har ombyggnads/renoveringsbehov.
Ett sätt att göra renoveringen på är att renovera en huskropp i taget. Vilket förutsätter att det inte
förekommer verksamhet i en av huskropparna.
En ombyggnads/renoveringsplan tycks inte finnas idag. Innan ombyggnationen/renoveringen sker bör en målbild med
tids och handlingsplan tas fram hur det skall se ut och
vilka verksamheter som skall finnas på Vidåkersskolan.
Det finns andra verksamheter än yngre årskullar som kan vara 
lämpliga att ha sin verksamhet på Vidåkersskolan.
Exempel på verksamheter som kan vara tänkbara(behöver utredas
är IV-programmet, kulturskolan, fritidsgården, annan kommunal
verksamhet,föreningsverksamhet, annan verksamhet riktad till
barn och ungdomar. Sammantaget leder ovanstående till att:
Jag yrkar på att utredningen att utreda möjligheten att integrera yngre årskullar än årskurs 7-9 på Vidåkersskolan
vidgas till att omfatta fler verksamheter och med en
långsiktig plan för användandet och ombyggnationen/renoveringen av Vidåkerskolan.